1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. تغذیه/ صنایع غذایی
  4. زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2021 جلد 1 Lodish Molecular Cell Biology 2021 Volume 1
زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2021 جلد 1 اندیشه رفیع
زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2021 جلد 1 اندیشه رفیع اندیشه رفیع  

زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2021 جلد 1
Lodish Molecular Cell Biology 2021 Volume 1

کد کتاب 143968

کتاب زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2021 جلد 1 

تعداد صفحه
758
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2021 جلد 1

دارای 20% تخفیف  

کتاب زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2021 جلد 1 

کتاب زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2021 جلد 1 

فصل 1 : مولکول ها، سلول ها و موجودات زنده مدل

مولکول های حیات

ساختار و عملکرد سلول پروکاریوتی

ساختار و عملکرد سلول یوکاریوتی

ارگانیسم های مدل یوکاریوتی تک سلولی

ساختار جانوران چند سلولی، تمایز و ارگانیسم

 

فصل 2 : ساختارهای شیمیایی 

پیوند های کوالان و میانکنش های غیرکوالان

.واحد های ساختاری شیمیایی سلول ها

اکنش های شیمیایی و تعادل شیمیایی

انرژتیک بیوشیمیایی

 

فصل 3 : ساختار و عملکرد پروتئین

سطوح ساختاری در پروتئین ها

تا خوردگی پروتئین

اتصال پروتئین و کاتالیز آنزیمی

تنظیم عملکرد پروتئین

خالص سازی، شناسایی و تعیین خصوصیات پروتئین ها

.پروتئومیکس

 

فصل 4 : کشت، مشاهده و آشفته سازی سلول ها

رشد و مطالعه سلول ها در محیط کشت

میکروسکوپ نوری: کاوش ساختار سلولی و مکان یابی پروتئین های درون سلولی

میکروسکوپی الکترونی: تصویر برداری با کیفیت بالا

تخلیص اندامک های سلولی

 

فصل 5 : مکانیسم های پایه ای ژنتیک مولکولی

ساختار اسید های نوکلئیک

رونویسی از ژن های رمزدهی کننده پروتئین و تشکیل mRNA عملکردی

رمزگشایی mRNA توسط tRNA ها

ساخت مرحله به مرحله پروتئین ها بر روی ریبوزوم ها

همانند سازی DNA

.تعمیر و نوترکیبی DNA 

.ویروس ها: انگل های سیستم ژنتیک سلولی

 

فصل 6 : تکنیک های ژنتیک مولکولی

.بررسی ژنتیکی جهش ها برای شناسایی و مطالعه ژن ها

کلون کردن DNA و تعیین خصوصیات آن

استفاده از قطعات DNA کلون شده برای مطالعه بیان ژن

.شناسایی و موقعیت یابی ژن های بیماریزای انسان

غیرقعالسازی عملکرد ژن های خاص در یوکاریوت ها

 

فصل 7 : ساختار غشاهای زیستی

فصل 8 : ژن ها، ژنومیکس و کروموزوم ها

فصل 9 : کنترل بیان ژن در سطح رونویسی

فصل 10 : کنترل پس از رونویسی ژن

فصل 11 : انتقال یون ها و مولکول های کوچک از غشاء 

فصل 12 : انرژیتیک سلولی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند