1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. بیوشیمی
  4. بیوشیمی لیپینکات 2022 Lipincat Biochemistry 2022 Eighth Edition
بیوشیمی لیپینکات 2022 حیدری
بیوشیمی لیپینکات 2022 حیدری حیدری  
بیوشیمی لیپینکات 2022 حیدری حیدری  
بیوشیمی لیپینکات 2022 حیدری حیدری  
بیوشیمی لیپینکات 2022 حیدری حیدری  
بیوشیمی لیپینکات 2022 حیدری حیدری  
بیوشیمی لیپینکات 2022 حیدری حیدری  
بیوشیمی لیپینکات 2022 حیدری حیدری  

بیوشیمی لیپینکات 2022
Lipincat Biochemistry 2022 Eighth Edition

کد کتاب 155156

کتاب بیوشیمی لیپینکات 2022

ویرایش هشتم

تعداد صفحه
686
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید بیوشیمی لیپینکات 2022

دارای 25% تخفیف  

کتاب بیوشیمی لیپینکات 2022 ( ویرایش هشتم )

بخش 1 : ساختار و عملکرد پروتئین

اسیدهای آمینه

ساختار پروتئین 

پروتئین های کروی 

پروتئین های فیبری 

آنزیم ها 

 

بخش 3 : بیوانرژتیک و متابولیسم کربوهیدرات ها

بیوانرژتیک و فسفریلاسیون اکسیداتیو

مقدمه ای بر کربوهیدرات ها

مقدمه ای بر متابولیسم و گلیکولیز

چرخه تری کربوکسیلیک اسید و کمپلکس پیروات دهیدروژناز

گلوکونئوژنز

متابولیسم گلیکوژن

متابولیسم مونوساکاریدها و دی ساکاریدها

مسیر پنتوز فسفات و نیکوتین آمید آدنین دی نوکلئوتید فسفات

گلیکوزآمینوگلیگان ها ، پروتئوگلیکان ها و گلیکوپروتئین ها

 

بخش 3 : متابولیسم لیپید

متابولیسم لیپید غذایی

متابولیسم اسید چرب ، تری آسیل گلیسرول و اجسام کتونی

متابولیسم فسفولیپید ، گیکواسفنگولیپید و ایکوزانوئید

متابولیسم کلسترول ، لیپوپروتئین و استروئیدها 

 

بخش 4 : متابولیسم نیتروژن 

آمینواسیدها : متابولیسم نیتروژن

اسیدهای آمینه : تجزیه و سنتز

اسیدهای آمینه : تبدیل به محصولات اختصاصی

متابولیسم نوکلئوتید

 

بخش 5 : یکپارچگی متابولیسم

اثرات متابولیک انسولین و گلوکاگون

چرخه سیری _ گرسنگی

دیابت ملیتوس

چاقی

 

بخش 6 : تغذیه درمانی 

تغذیه : مرور کلی و درشت مغذی ها

ریزمغذی ها : ویتامین ها

ریزمغذیها

 

بخش 7 : ذخیره و بیان اطلاعات پزشکی 

ساختمان ، تکثیر و ترمیم DNA 

ساختمان سنتز ، و پردازش RNA

سنتز پروتئین 

تنظیم بیان ژن

بیوتکنولوژی بیماری های انسانی

انعقاد خون

 

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند