پیگیری سفارش : [02166407009]
به وب سایت انتشارات جعفری خوش آمدید
  1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. تغذیه/ صنایع غذایی
  4. زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2021 جلد 1 Lodish Molecular Cell Biology 2021 Volume 1
دارای 17% تخفیف
زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2021 جلد 1 اندیشه رفیع

زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2021 جلد 1

Lodish Molecular Cell Biology 2021 Volume 1

کد کتاب143968

کتاب زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2021 جلد 1 

تعداد صفحه
758
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید کتاب زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2021 جلد 1

کتاب زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2021 جلد 1 

 

کتاب زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2021 جلد 1 

کتاب زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش به قلم پروفسورهای لودیش یکی از اساتید ممتاز دانشگاه MLT نگاشته شده است بی شک به همراه کتاب بیولوژی سلولی آلبرتس از معتبرترین منابع بیولوژی سلولی و مولکولی است با این تفاوت که بعد بیوشیمیایی و سلولی آن بیشتر است. به عبارت دیگر کتاب لودیش به خوبی توانسته است مرزهای مشترک بیولوژی سلولی و بیوشیمی را به تصویر بکشاند بخصوص در مباحثی مثل غشاء انتقال پیام، حمل و نقل وزیکونی و اسکلت سلولی ، سیستم عصبی و ایمنی این امر به خوبی هویداست. از ویژگی های این کتاب نگارش آنا به زبان ساده است طوری که خواننده به سهولت می تواند درک بسیار عمیقی از مباحث یلولی و مولکولی پیدا کند. وجود اشکال متنوع و ساده و قابل فهم از ویيگی های دیگر این کتاب است .

کتاب زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2021 جلد 1 

فصل 1 : مولکول ها، سلول ها و موجودات زنده مدل

مولکول های حیات

ساختار و عملکرد سلول پروکاریوتی

ساختار و عملکرد سلول یوکاریوتی

ارگانیسم های مدل یوکاریوتی تک سلولی

ساختار جانوران چند سلولی، تمایز و ارگانیسم

 

فصل 2 : ساختارهای شیمیایی 

پیوند های کوالان و میانکنش های غیرکوالان

.واحد های ساختاری شیمیایی سلول ها

اکنش های شیمیایی و تعادل شیمیایی

انرژتیک بیوشیمیایی

 

فصل 3 : ساختار و عملکرد پروتئین

سطوح ساختاری در پروتئین ها

تا خوردگی پروتئین

اتصال پروتئین و کاتالیز آنزیمی

تنظیم عملکرد پروتئین

خالص سازی، شناسایی و تعیین خصوصیات پروتئین ها

.پروتئومیکس

 

فصل 4 : کشت، مشاهده و آشفته سازی سلول ها

رشد و مطالعه سلول ها در محیط کشت

میکروسکوپ نوری: کاوش ساختار سلولی و مکان یابی پروتئین های درون سلولی

میکروسکوپی الکترونی: تصویر برداری با کیفیت بالا

تخلیص اندامک های سلولی

 

فصل 5 : مکانیسم های پایه ای ژنتیک مولکولی

ساختار اسید های نوکلئیک

رونویسی از ژن های رمزدهی کننده پروتئین و تشکیل mRNA عملکردی

رمزگشایی mRNA توسط tRNA ها

ساخت مرحله به مرحله پروتئین ها بر روی ریبوزوم ها

همانند سازی DNA

.تعمیر و نوترکیبی DNA 

.ویروس ها: انگل های سیستم ژنتیک سلولی

 

فصل 6 : تکنیک های ژنتیک مولکولی

.بررسی ژنتیکی جهش ها برای شناسایی و مطالعه ژن ها

کلون کردن DNA و تعیین خصوصیات آن

استفاده از قطعات DNA کلون شده برای مطالعه بیان ژن

.شناسایی و موقعیت یابی ژن های بیماریزای انسان

غیرفعالسازی عملکرد ژن های خاص در یوکاریوت ها

 

فصل 7 : ساختار غشاهای زیستی

فصل 8 : ژن ها، ژنومیکس و کروموزوم ها

فصل 9 : کنترل بیان ژن در سطح رونویسی

فصل 10 : کنترل پس از رونویسی ژن

فصل 11 : انتقال یون ها و مولکول های کوچک از غشاء 

فصل 12 : انرژیتیک سلولی