1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. تغذیه/ صنایع غذایی
  4. تغذیه
  5. راه های ورود نانو ذرات به بدن و برهمکنش آن با پروتئین ها
راه های ورود نانو ذرات به بدن و برهمکنش آن با پروتئین ها رویان پژوه
راه های ورود نانو ذرات به بدن و برهمکنش آن با پروتئین ها رویان پژوه رویان پژوه  

راه های ورود نانو ذرات به بدن و برهمکنش آن با پروتئین ها

کد کتاب 142892

کتاب راه های ورود نانو ذرات به بدن و برهمکنش آن با پروتئین ها

تعداد صفحه
127
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
-
نوبت چاپ

خرید راه های ورود نانو ذرات به بدن و برهمکنش آن با پروتئین ها

دارای 10% تخفیف  

کتاب راه های ورود نانو ذرات به بدن و برهمکنش آن با پروتئین ها

کتاب راه های ورود نانو ذرات به بدن و برهمکنش آن با پروتئین ها

فصل 1 : مسیرهای ورود نانوذرات به بدن، اثر بر اندامها و نحوه توزیع آن 

کاربردهای نانومواد و مخاطرات احتمالی ناشی از آنها
مسیرهای ورود نانوذرات به بدن، اثر بر اندامها و نحوه توزیع آن 


فصل 2 : برهمکنش پروتئین-نانوذرات و تشکیل پروتئین کرونا 
مقدمه 
سطح مشترک بیو- نانو
برهمکنش پروتئین- نانوذره 
روشهای تحلیلی به منظور مطالعهی برهمکنش پروتئین - نانومواد
مطالعه انواع برهمکنشهای پروتئین-نانوذره پس از ورود به بدن
آزمایشهای درو ن تنی 
پیامدهای برهمکنش سلولی پروتئین - نانومواد