1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. بیوشیمی
  4. اصول بیوشیمی لنینجر جلد2
اصول بیوشیمی لنینجر جلد2 حیدری
اصول بیوشیمی لنینجر جلد2 حیدری حیدری  

اصول بیوشیمی لنینجر جلد2

کد کتاب 100185

کتاب اصول بیوشیمی لنینجر جلد2

تعداد صفحه
872
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید اصول بیوشیمی لنینجر جلد2

دارای 25% تخفیف  

کتاب اصول بیوشیمی لنینجر

علم و دانش کلیدی است که تمام درها با آن باز می شود.

محدوده و قلمرو علم بیوشیمی به وسعت خود حیات است. هرجا که اثری از حیات و زندگی وجود دارد فرآیندهای بیوشیمیایی در حال انجام هستند. بیوشیمی به عنوان شاخه مهمی از علوم زیستی در بسیاری از رشته های دانشگاهی از جمله پزشکی، زیست شناسی ،بیوتکنولوژی، کشاورزی و ... از جایگاه ویژه ای برخوردار است. لذا شناخت اصول آن برای دانشجویان نامبرده ضروری می باشد. کتاب بیوشیمی لنینجر در زمره معتبرترین کتاب های نگاشته شده در این زمینه است که به عنوان یک کتاب مرجع در بسیاری از دانشگاه های دنیا مورد استفاده قرار می گیرد. از ویژگی های کتاب حاضر می توان به مثال های کاربردی موجود در متن و سؤالات انتهای هرفصل اشاره کرد که کمک قابل توجهی به درک مطلب می نماید.

کتاب اصول بیوشیمی لنینجر 2017  جلد2

بخش دوم: بیوانرژیک و متابولیسم

فصل 13- بیوانرزتیک و انواع واکنش های شیمیایی

فصل 14-گلیکولیز، گلوکوننوژنز و مسیر پتوز فسفات

فصل 15- چرخه اسید سیتریک

فصل 17- کاتابولیسم اسید چرب

فصل 18- اکسیداسیون اسید آمینه و تولید اوره

فصل 19- فسفریلاسیون اکسیداتیو

فصل 20- فتوسنتز و سنتز کربوهیدرات در گیاهان

فصل 21- بیوسنتز لیپید

فصل 22- بیوسنتز اسیدهای آمینه، نوکلئوتیها و مولکول های وابسته

فصل 23- تنظیم هورمونی و یکپارچگی متابولیسم پستانداران

بخش سوم: مسیرهای اطلاعاتی

فصل 24- ژن ها و کروموزوم ها

فصل 25- متابولیسم DNA

فصل 26- متابولیسم RNA

فصل 27- متابولیسم پروتئین

فصل 28- تنظیم بیان ژن

واژه نامه توصیفی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند