1. انتشارات جعفری نوین
 2. پیراپزشکی
 3. علوم آزمایشگاهی
 4. خلاصه هنری دیویدسون 2022 Summary of Henry Davidson
دارای 10% تخفیف
خلاصه هنری دیویدسون 2022 ایلیا

خلاصه هنری دیویدسون 2022 - Summary of Henry Davidson

کد کتاب 188751

خلاصه هنری دیویدسون  2022

 • خون شناسی - انعقاد و طب انتقال خون
 • بیوشیمی بالینی
 • میکروب شناسی
 • ایمونولوژی و ایمونوپاتولوژی
 • ادرار و دیگرمعایعات بدن
 • آزمایشگاه بالینی
 • پاتولوژی، مولکولی و بالینی سرطان

تاریخ تحویل خرداد ماه

تعداد صفحه
886
چاپ
رنگی
زبان
فارسی
سال نشر
1402
قطع
وزیری
نوبت چاپ
اول

خرید کتاب خلاصه هنری دیویدسون 2022

|

خلاصه هنری دیویدسون 2022


خلاصه هنری دیویدسون 2022 Summary of Henry Davidson

تصویر 1 کتاب خلاصه هنری دیویدسون 2022 Summary of Henry Davidson


خلاصه هنری دیویدسون 2022 Summary of Henry Davidson

تصویر 1 کتاب خلاصه هنری دیویدسون 2022 Summary of Henry Davidson


خلاصه هنری دیویدسون 2022 Summary of Henry Davidson

تصویر 1 کتاب خلاصه هنری دیویدسون 2022 Summary of Henry Davidson


خلاصه هنری دیویدسون 2022 Summary of Henry Davidson

تصویر 1 کتاب خلاصه هنری دیویدسون 2022 Summary of Henry Davidson


خلاصه هنری دیویدسون 2022 Summary of Henry Davidson

تصویر 1 کتاب خلاصه هنری دیویدسون 2022 Summary of Henry Davidson


خلاصه هنری دیویدسون 2022 Summary of Henry Davidson

تصویر 1 کتاب خلاصه هنری دیویدسون 2022 Summary of Henry Davidson


خلاصه هنری دیویدسون 2022 Summary of Henry Davidson

تصویر 1 کتاب خلاصه هنری دیویدسون 2022 Summary of Henry Davidson


خلاصه هنری دیویدسون 2022 Summary of Henry Davidson

تصویر 1 کتاب خلاصه هنری دیویدسون 2022 Summary of Henry Davidson


خلاصه هنری دیویدسون 2022 Summary of Henry Davidson

تصویر 1 کتاب خلاصه هنری دیویدسون 2022 Summary of Henry Davidson


خلاصه هنری دیویدسون 2022 Summary of Henry Davidson

تصویر 1 کتاب خلاصه هنری دیویدسون 2022 Summary of Henry Davidson


خلاصه هنری دیویدسون 2022 Summary of Henry Davidson

تصویر 1 کتاب خلاصه هنری دیویدسون 2022 Summary of Henry Davidson


خلاصه هنری دیویدسون 2022 Summary of Henry Davidson

تصویر 1 کتاب خلاصه هنری دیویدسون 2022 Summary of Henry Davidson


خلاصه هنری دیویدسون 2022 Summary of Henry Davidson

تصویر 1 کتاب خلاصه هنری دیویدسون 2022 Summary of Henry Davidson


خلاصه هنری دیویدسون 2022 Summary of Henry Davidson

تصویر 1 کتاب خلاصه هنری دیویدسون 2022 Summary of Henry Davidson


خلاصه هنری دیویدسون 2022 Summary of Henry Davidson

تصویر 1 کتاب خلاصه هنری دیویدسون 2022 Summary of Henry Davidson


خلاصه هنری دیویدسون 2022 Summary of Henry Davidson

تصویر 1 کتاب خلاصه هنری دیویدسون 2022 Summary of Henry Davidson

مقدمه مولفین
دنیای علوم آزمايشگاهی دائما در حال تغییر بوده و بهطور حیرت انگیزی چالش برانگیز است. همانگونه که هريک از اساتید و مربیان اين رشته و شاغلین حرفه پزشکی آزمايشگاهی اطلاع دارند، همگام بودن با پیشرفتهای تکنولوژی و استانداردهای آزمايشگاهی تجديد نظر شده، يک وظیفه بسیارمهم میباشد. دانشجويان اين رشته نیز بايد با پیشرفتهای پديد آمده در اين حوزهها همگام باشند. اگر چه دانش روزافزون، دستاوردهای بزرگی به همراه دارد، ولی آموزش نیز بايد به يادگیری افراد جهت بدهد. کتاب کلینیکال پاتولوژی هنری دیویدسون با تدارک يک کتاب درسی خلاصه، متمرکز بر نکات ضروری و پر از اطلاعات بازبینی شده و روزآمد، به اين نیازها پاسخ میدهد.
ايده گردآوری کتاب حاضر به شکل خلاصه و حاوی نکات ضروری از آنجايی شکل گرفت که منبع اصلی و کامل کلینیکال پاتولوژی هنری به دلیل حجم مطالب بسیار زياد همواره چالشی بر سرراه استفاده کنندگان آن به خصوص متخصصین پاتولوژی داوطلب آزمونهای ارتقا و بورد، پزشکان داوطلب تخصص دستیاری پاتولوژی و از همه مهمتر داوطلبان رشته تکمیلی علوم آزمايشگاهی ايجاد میکرد که امید است اثر حاضر بتواند به نحو احسن اين عزيزان را در رسیدن به هدفشان ياری کند.
علاوه بر اين، مجموعه حاضر برای پزشکان، متخصصین پاتولوژی و کارشناسان رشتههای علوم آزمايشگاهی در جهت آشنايی بیشتر با طیف زيادی از تستهای آزمايشگاهی به منظور رسیدن سريعتر به تشخیص دقیق بیماریها، میتواند بسیار مفید واقع شود.
با تمام دقتی که در تهیه مطالب اين کتاب اعمال شد، با اين حال اعتقاد بر اين است که اثر حاضرعاری از خطا نباشد. بنابراين از تمامی عزيزانی که نظرات و پیشنهادات خود را برای اينجانبان به منظور اصلاح هر چه بهتر اين کتاب ارسال مینمايند صمیمانه سپاسگزاريم.

با تقدیم احترام
دکتر پرویز افروغ، رسول اکبری، سحر نجفی