1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. پرستاری
  4. پیوند سیستم طبقه بندی تشخیص های پرستاری با طبقه بندی مداخلات پرستاری و پیامدهای پرستاری و ارتباط با شرایط بالینی
پیوند سیستم طبقه بندی تشخیص های پرستاری با طبقه بندی مداخلات پرستاری و پیامدهای پرستاری و ارتباط با شرایط بالینی آناطب
پیوند سیستم طبقه بندی تشخیص های پرستاری با طبقه بندی مداخلات پرستاری و پیامدهای پرستاری و ارتباط با شرایط بالینی آناطب آناطب  

پیوند سیستم طبقه بندی تشخیص های پرستاری با طبقه بندی مداخلات پرستاری و پیامدهای پرستاری و ارتباط با شرایط بالینی

کد کتاب 108276

کتاب پیوند سیستم طبقه بندی تشخیص های پرستاری با طبقه بندی مداخلات پرستاری و پیامدهای پرستاری و ارتباط با شرایط بالینی

حمایت از تفکر انتقادی و کیفیت مراقبت

زبان
سال نشر
نوبت چاپ

خرید پیوند سیستم طبقه بندی تشخیص های پرستاری با طبقه بندی مداخلات پرستاری و پیامدهای پرستاری و ارتباط با شرایط بالینی

دارای 10% تخفیف  

کتاب پیوند سیستم طبقه بندی تشخیص های پرستاری با طبقه بندی مداخلات پرستاری و پیامدهای پرستاری و ارتباط با شرایط بالینی