1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. روانشناسی اجتماعی
  4. راهنمایی اثربخش آموزش مهارت های اجتماعی هیجانی در مراکز آموزشی
راهنمایی اثربخش آموزش مهارت های اجتماعی هیجانی در مراکز آموزشی

راهنمایی اثربخش آموزش مهارت های اجتماعی هیجانی در مراکز آموزشی

کد کتاب 108057

راهنمایی اثربخش آموزش مهارت های اجتماعی هیجانی در مراکز آموزشی

تعداد صفحه
280
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید راهنمایی اثربخش آموزش مهارت های اجتماعی هیجانی در مراکز آموزشی

راهنمایی اثربخش آموزش مهارت های اجتماعی هیجانی در مراکز آموزشی

کتاب های مرتبط با راهنمایی اثربخش آموزش مهارت های اجتماعی هیجانی در مراکز آموزشی