1. انتشارات جعفری نوین
 2. دندانپزشکی
 3. خلاصه کتاب
 4. خلاصه ژنتیک مولکولی انسانی استراخان 2019
خلاصه ژنتیک مولکولی انسانی استراخان 2019 برای فردا
خلاصه ژنتیک مولکولی انسانی استراخان 2019 برای فردا برای فردا  

خلاصه ژنتیک مولکولی انسانی استراخان 2019

کد کتاب 106771

کتاب خلاصه ژنتیک مولکولی انسانی استراخان 2019

تعداد صفحه
371
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید خلاصه ژنتیک مولکولی انسانی استراخان 2019

دارای 20% تخفیف  

کتاب خلاصه ژنتیک مولکولی انسانی استراخان 2019

در حوزه ژنتیک مولکولی با بکارگیری اصول مهندسی ژنتیک و زیستشناسی مولکولی، ساختار و عملکرد ژن ها در سطح مولکولی بررسی میگردد. این کتاب یکی از منابع اصلی ژنتیک برای دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی است. در ویرایش جدید این کتاب، تکنولوژیهای نوظهور اضافه شده که جنبه کاربردی ژنتیک مولکولی را بیشتر آشکار میسازد.در این کتاب شرح مختصر و مفیدی  از حجم وسیع اطلاعات موجود در ویرایش جدید کتاب ژنتیک مولکولی انسانی استراخان با زبانی روان ارائه شده و نکات مهم و پر تکرار آن در آزمونها مورد تاکید قرار گرفته است. در بخش اول کتاب نحوه شکلگیری ماکرومولکولها، فرآیندهای پایهای سلولی، جزئیات ساختاری سلولهای یوکاریوتی، دودمان های سلولی تخصص یافته و الگوهای وراثت توصیف شده است. در مشاوره ژنتیک، درک شیوه توارث اهمیت زیادی دارد و برای تخمین میزان خط بکار گرفته میشود. هدف بخش دوم کتاب، درک اهمیت ژنوم است و به مباحثی از قبیل کلونینگ، توالی یابی نسل جدید، آنالیزهای بیان ژن، تنظیم بیان ژن و دستورزی ژنتیکی سلولهای جانداران میپردازد. پروژه ژنوم انسان و ENCODE به همراه تکنیک جدید CRISPR نیز مورد مطالعه قرار گرفته است. بخش سوم با عنوان تنوع ژنتیکی بین افراد و گونهها، توصیفی از اصول کلی تنوع ژنتیکی و ژنتیک جمعیت انسان را پوشش داده است. با استفاده از ژنومیک مقایسهای میتوان به چگونگی تکامل ژنوم پیبرد و ژنهای جدید را نیز شناسنایی کرد. در بخش چهارم، حوزه بیماریهای ژنتیکی در انسان لحاظ شده است. ناهنجاریهای کروموزومی، پاتولوژی مولکولی، بیماری های پیچیده و سرطان تشریح شده است. در آخر بخش کتاب با عنوان ژنتیک مولکولی انسانی و کاربردی، تست ژنتیک و غربالگری جمعیت و جانداران مدل توصیف شده است. هم چنین روشهای ژنتیکی برای درمان بیماری و روشهایی در مرحله کارآزمایی بالینی مدنظر قرار گرفته است. 

 

کتاب خلاصه ژنتیک مولکولی انسانی استراخان 2019

 1. مفاهیم پایهای ساختار نوکئیک اسید و بروز اطلاعات ژنتیکی
 2. مفاهیم بنیادی سلولها و کروموزوم ها
 3. مفاهیم بنیادی میانکنش سلول - سلول و
 4. جنبه هایی از رشدونمو اولیه پستانداران، تمایز
 5. الگوهای وراثت
 6. تکنولوژی های DNA: تکثیر DNA، دورگه سازی
 7. آنالیز ساختار و تظاهر ژن ها و ژنوم ها
 8. اصول دستورزی ژنتیکی سلولهای پستانداران
 9. ساختار و کارکرد ژنوم انسان
 10. تنظیم ژن و اپی ژنوم
 11. مروری بر تنوع ژنتیکی انسان
 12. ژنتیک جمعیت در انسان 
 13. ژنومیکس مقایسه ای و تکامل ژنوم
 14. تکامل انسان
 15. ناهنجاری های کروموزومی و واریانت های ساختاری
 16. پاتولوژی مولکولی: مرتبط کردن فنوتیپها با ژنوتیپها
 17. نقشه برداری و شناسنایی ژن های اختلالات تک ژنی
 18. بیماری پیچیده: شناسنایی عوامل مستعد کننده و درک پاتوژنر
 19. ژنتیک سرطان و ژنومیک
 20. تست ژنتیک در مراقبت های پزشکی و قانون
 21. جانداران مدل و مدل سازی بیماری
 22. رویکردهای ژنتیکی برای درمان بیماریها

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند