1. انتشارات جعفری نوین
 2. پیراپزشکی
 3. علوم آزمایشگاهی
 4. PAS تکنیکهای عملی در آزمایشگاه تشخیصی هماتولوژی بالینی جلد3
PAS تکنیکهای عملی در آزمایشگاه تشخیصی هماتولوژی بالینی جلد3 کتاب میر
PAS تکنیکهای عملی در آزمایشگاه تشخیصی هماتولوژی بالینی جلد3 کتاب میر کتاب میر  

PAS تکنیکهای عملی در آزمایشگاه تشخیصی هماتولوژی بالینی جلد3

کد کتاب 106648

کتاب PAS تکنیکهای عملی در آزمایشگاه تشخیصی

هماتولوژی بالینی جلد3

تعداد صفحه
260
زبان
سال نشر
شابک
نوبت چاپ

خرید PAS تکنیکهای عملی در آزمایشگاه تشخیصی هماتولوژی بالینی جلد3

دارای 21% تخفیف  

PAS تکنیکهای عملی در آزمایشگاه تشخیصی هماتولوژی بالینی جلد3

کتاب PAS تکنیکهای عملی در آزمایشگاه تشخیصی هماتولوژی بالینی جلد3

 1. نمونه گیری و جمع آوری نمونه 
 2. تهیه گسترده خونی 
 3. ضد انعقادها در هماتولوژی 
 4. رنگ آمیزی گسترده خونی 
 5. تکنیک های پایه خون شناسی 
 6. شمارشگرهای سلولی الکترونیک مورد استفاده در آزمایشگاه هماتولوژی 
 7. دودمان سلول های خونی 
 8. مورفولوژی سلول های خونی 
 9. شمارش افتراقی گلبول های سفید 
 10. اختلالات یاخته های سرخ 
 11. اختلالات کمی گلبول های سفید 
 12. اختلالات کمی پلاکت ها 
 13. لوسمی ها 
 14. واکنش های لوکوموئید(شبه لوسمی)وبررسی آن ها 
 15. اختلالات کلونال سلول های ریشه ای 
 16. اختلالات پلاسماسل ها  
 17. تکنیک های اختصاصی در خون شناسی 
 18. تکنیک های رنگ آمیزی سیتوشیمیایی 
 19. تشخیص انگل های خونی در بخش های هماتولوژی 
 20. بررسی ازمایشگاهی مایعات بدن 
 21. فلوسیتومتری 
 22. هموستازیس و انعقاد 
 23. تکنیکهای تشخیصی مولکولی در هماتولوژی 
 24. تغییرات فیزیولوژیک و حدود طبیعی سلول های خونی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند