1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. خبرگی در مهارت های درونی روان درمانی (راهنمای تمرین عامدانه)
خبرگی در مهارت های درونی روان درمانی (راهنمای تمرین عامدانه) ابن سینا
خبرگی در مهارت های درونی روان درمانی (راهنمای تمرین عامدانه) ابن سینا ابن سینا  

خبرگی در مهارت های درونی روان درمانی (راهنمای تمرین عامدانه)

کد کتاب 165888

کتاب خبرگی در مهارت های درونی روان درمانی (راهنمای تمرین عامدانه)

تعداد صفحه
146
چاپ
زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ

خرید خبرگی در مهارت های درونی روان درمانی (راهنمای تمرین عامدانه)

دارای 20% تخفیف  

کتاب خبرگی در مهارت های درونی روان درمانی (راهنمای تمرین عامدانه)