1. انتشارات جعفری نوین
 2. پیراپزشکی
 3. علوم آزمایشگاهی
 4. آنالیز ادرار و مدفوع
آنالیز ادرار و مدفوع جعفری
آنالیز ادرار و مدفوع جعفری جعفری  
آنالیز ادرار و مدفوع جعفری جعفری  
آنالیز ادرار و مدفوع جعفری جعفری  
آنالیز ادرار و مدفوع جعفری جعفری  
آنالیز ادرار و مدفوع جعفری جعفری  
آنالیز ادرار و مدفوع جعفری جعفری  
آنالیز ادرار و مدفوع جعفری جعفری  
آنالیز ادرار و مدفوع جعفری جعفری  
آنالیز ادرار و مدفوع جعفری جعفری  
آنالیز ادرار و مدفوع جعفری جعفری  
آنالیز ادرار و مدفوع جعفری جعفری  
آنالیز ادرار و مدفوع جعفری جعفری  
آنالیز ادرار و مدفوع جعفری جعفری  
آنالیز ادرار و مدفوع جعفری جعفری  
آنالیز ادرار و مدفوع جعفری جعفری  

آنالیز ادرار و مدفوع

کد کتاب 105854

کتاب آنالیز ادرار و مدفوع

تعداد صفحه
180
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید آنالیز ادرار و مدفوع

دارای 20% تخفیف  

کتاب آنالیز ادرار و مدفوع

با توجه به پیشرفت علوم آزمایشگاهی در سراسر دنیا و در ایران امروزه تشخیص بیماریها بدون انجام آزمایشهای مختلف مربوط به هر کدام از بخشهای آزمایشگاه ممکن نیست و این امر میسر نمی شود مگر با انجام آزمایشهای روتین و پروتکلهای تشخیصی و درمانی. در کتاب حاضر تلاش شده تا به شیوه روان و جامع مطالب مربوط به آنالیز ادرار و مدفوع که از موراد مهم مورد ارزیابی در آزمایشگاه است، گنجانده شود. با توجه به کارگیری منابع معتبر و تصاویر گوناگون از موارد بالینی و کاربردی بود آن، این کتاب را به تمامی علاقهمندان به علوم آزمایشگاهی توصیه نموده و از زحمات مولفین از طرف جامعه آزمایشگاهیان کشور تقدیر میشود.

کتاب آنالیز ادرار و مدفوع

فصل 1: آنالیز ادرار

 1. هدف از آنالیز ادرار چیست؟
 2. علائم بالینی برخی از ارگانیسمهای ایجاد کننده عفونت ادراری
 3. چرا نمونه ادرار را مطالعه کنیم؟
 4. تعریف عفونت ادراری
 5. میکروسکوپ
 6. روشهای جمعآوری و انتقال نمونه ادرار
 7. آزمایش کامل ادرار U/A
 8. سایر موارد مشاهده شده در رسوب ادراری
 9. تغییرات عمده نمونه ادرار کهنه 
 10. تغییر اساسی( بواسطه تاخیر در انجام آزمایش OLD Urine)
 11. ارزیابیهای قبل از جمع آوری نمونه ادرار
 12. آناتومی دستگاه ادراری و چگونگی تشکیل ادرار

فصل 2: آنالیز مدفوع

 1. هدف از آنالیز مدفوع چیست؟
 2. بررسی و تفسیر آزمایشمدفوع
 3. چرا نمونه مدفوع را مطالعه کنیم؟
 4. آناتومی دستگاه گوارش
 5. و...

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند