1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. زیست شناسی
  4. بیولوژی سلولی و مولکولی
بیولوژی سلولی و مولکولی دشتی بوک
بیولوژی سلولی و مولکولی دشتی بوک دشتی بوک  
بیولوژی سلولی و مولکولی دشتی بوک دشتی بوک  

بیولوژی سلولی و مولکولی

کد کتاب 100581

کتاب بیولوژی سلولی و مولکولی محمدنژاد

تعداد صفحه
390
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید بیولوژی سلولی و مولکولی

دارای 15% تخفیف  

کتاب بیولوژی سلولی و مولکولی 

فصل اول : غشاهای بیولوژیک

فصل دوم : پیام رسانی بیولوژیک

فصل سوم : اسکلت سلولی و اتصالات سلولی

فصل چهارم : اندامک های درون سلولی (میتوکندری - پراکسی زوم)

فصل پنجم : شبکه آندوپلاسمی ، دستگاه گلژی ، لیزوزوم و حمل و نقل وزیکولی

فصل ششم : ساختار اسیدهای نوکلئیک

فصل هفتم : سازمان یابی ژنوم یوکاریوت ها و پروکاریوت ها

فصل هشتم : همانندسازی، ترمیم و نوترکیبی DNA

فصل نهم : رونویسی و پردازش RNA

فصل دهم : پروتئین سازی

فصل یازدهم : تنظیم بیان ژن

فصل دوازدهم : چرخه سلولی، آپوپتوز و سرطان

فصل سیزدهم : مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی

فصل چهاردهم : سلول های بنیادی و تکوین، سلول های عصبی، سلول های ایمنی و ایمنی شناسی

فصل پانزدهم : روش های مطالعه سلول

سوالات زیست شناسی سلولی و مولکولی سال تحصیلی 95-94

سوالات زیست شناسی سلولی و مولکولی سال تحصیلی 96-95

سوالات زیست شناسی سلولی و مولکولی سال تحصیلی 97-96

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند