1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. بیوشیمی
  4. درسنامه بیوشیمی پزشکی بیوشیمی دیسیپلین (متابولیسم)
درسنامه بیوشیمی پزشکی بیوشیمی دیسیپلین (متابولیسم) آییژ
درسنامه بیوشیمی پزشکی بیوشیمی دیسیپلین (متابولیسم) آییژ آییژ  

درسنامه بیوشیمی پزشکی بیوشیمی دیسیپلین (متابولیسم)

کد کتاب 105280

کتاب درسنامه بیوشیمی پزشکی بیوشیمی دیسیپلین (متابولیسم)

تعداد صفحه
312
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید درسنامه بیوشیمی پزشکی بیوشیمی دیسیپلین (متابولیسم)

کتاب درسنامه بیوشیمی پزشکی بیوشیمی دیسیپلین (متابولیسم)

کتاب درسنامه بیوشیمی پزشکی بیوشیمی دیسیپلین (متابولیسم)

فصل 1 : کاتابولیسم مواد: مسیرهای مشترک

فصل 2 : متابولیسم کربوهیدرات ها (1): گلوگز

فصل 3 : متابولیسم کربوهیدرات ها (2): سایر کربوهیدرات ها

فصل 4 : متابولیسم لیپیدها (1): سوخت های لیپیدی

فصل 5 : متابولیسم لیپیدها (2): کلسترول و لیپوپروتئین ها

فصل 6 : متابولیسم اسیدهای آمینه (1): متابولیسم عمومی

فصل 7 : متابولیسم اسیدهای آمینه (2): متابولیسم اختصاصی

فصل 8 : متابولیسم هم

فصل 9 : متابولیسم نوکلئوتیدها

فصل 10 : یکپارچگی متابولیسم انرژی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند