1. انتشارات جعفری نوین
  2. پیراپزشکی
  3. بیوشیمی برای پیراپزشکان
بیوشیمی برای پیراپزشکان

بیوشیمی برای پیراپزشکان

کد کتاب 105055

کتاب بیوشیمی برای پیراپزشکان

تعداد صفحه
186
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید بیوشیمی برای پیراپزشکان

دارای 5% تخفیف  

کتاب بیوشیمی برای پیراپزشکان

کتاب بیوشیمی برای پیراپزشکان

کتاب بیوشیمی برای پیراپزشکان

فصل1: آب و اسید و باز
فصل2: اسید های آمینه
فصل3: پپتید ها و پروتئین ها
فصل4: آنزیم ها
فصل5: ویتامین ها
فصل6: بیوانرژتیک و رنجیره ی تنفسی
فصل7: کربوهیدرات ها
فصل8: متابولیسم کربوهیدرات ها
فصل9: چربی ها
فصل10: متابولیسم چربی ها
فصل11: نوکلئوتید ها
فصل12: متابولیسم اسید های آمینه
فصل13: هورمون ها

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند