1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. نکات برجستـه راهنمای انجمن قلب آمریکا 2020 برای CPR و ECC
نکات برجستـه راهنمای انجمن قلب آمریکا 2020 برای CPR و ECC رویان پژوه
نکات برجستـه راهنمای انجمن قلب آمریکا 2020 برای CPR و ECC رویان پژوه رویان پژوه  

نکات برجستـه راهنمای انجمن قلب آمریکا 2020 برای CPR و ECC

کد کتاب 142896

کتابی نکات برجستـه راهنمای انجمن قلب آمریکا 2020 برای CPR و ECC

تعداد صفحه
54
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید نکات برجستـه راهنمای انجمن قلب آمریکا 2020 برای CPR و ECC

دارای 12% تخفیف  

کتابی نکات برجستـه راهنمای انجمن قلب آمریکا 2020 برای CPR و ECC

کتابی نکات برجستـه راهنمای انجمن قلب آمریکا 2020 برای CPR و ECC

حمایت‌ پایه‌ و‌ پیشرفته‌ قلبی‌ و‌عروقی‌ در‌بزرگسالان‌
خلاصهای از مسائل کلیدی و تغییرات اصلی
الگوریتمها و کمک بصری
توصیه های اصلی جدید و به روز شده


حمایت‌ پایه‌ و‌ پیشرفته‌ در‌کودکان
خلاصه مسائل کلیدی و تغییرات عمده


الگوریتم‌ها‌ و‌ ابزارهای‌ کمک‌ بصری
توصیه های عمده جدید و به روز شده


شوک‌ سپتیک 


حمایت‌ از‌ حیات در‌ نوزادان 
خلاصهای از مسائل کلیدی و تغییرات عمده
توصیههای عمده جدید و به روز شده


علوم‌ آموزشی‌ احیا
خلاصهای از مسائل کلیدی و تغییرات عمده
توصیههای عمده جدید و به روز شده


سیستم‌های‌مراقبتی
خلاصه های از مسائل کلیدی و تغییرات عمده
توصیه های عمده جدید و به روز شده

 

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند