1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. زیست شناسی
  4. نمودارنامه زیست شناسی سلولی و مولکولی بر مبنای لودیش
نمودارنامه زیست شناسی سلولی و مولکولی بر مبنای لودیش علمی سنا
نمودارنامه زیست شناسی سلولی و مولکولی بر مبنای لودیش علمی سنا علمی سنا  
نمودارنامه زیست شناسی سلولی و مولکولی بر مبنای لودیش علمی سنا علمی سنا  
نمودارنامه زیست شناسی سلولی و مولکولی بر مبنای لودیش علمی سنا علمی سنا  
نمودارنامه زیست شناسی سلولی و مولکولی بر مبنای لودیش علمی سنا علمی سنا  
نمودارنامه زیست شناسی سلولی و مولکولی بر مبنای لودیش علمی سنا علمی سنا  
نمودارنامه زیست شناسی سلولی و مولکولی بر مبنای لودیش علمی سنا علمی سنا  
نمودارنامه زیست شناسی سلولی و مولکولی بر مبنای لودیش علمی سنا علمی سنا  
نمودارنامه زیست شناسی سلولی و مولکولی بر مبنای لودیش علمی سنا علمی سنا  
نمودارنامه زیست شناسی سلولی و مولکولی بر مبنای لودیش علمی سنا علمی سنا  
نمودارنامه زیست شناسی سلولی و مولکولی بر مبنای لودیش علمی سنا علمی سنا  
نمودارنامه زیست شناسی سلولی و مولکولی بر مبنای لودیش علمی سنا علمی سنا  
نمودارنامه زیست شناسی سلولی و مولکولی بر مبنای لودیش علمی سنا علمی سنا  
نمودارنامه زیست شناسی سلولی و مولکولی بر مبنای لودیش علمی سنا علمی سنا  
نمودارنامه زیست شناسی سلولی و مولکولی بر مبنای لودیش علمی سنا علمی سنا  

نمودارنامه زیست شناسی سلولی و مولکولی بر مبنای لودیش

کد کتاب 103584

کتاب نمودار نامه زیست شناسی سلولی و مولکولی بر مبنای لودیش 2016

چاپ سوم

تعداد صفحه
264
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید نمودارنامه زیست شناسی سلولی و مولکولی بر مبنای لودیش

دارای 15% تخفیف  

 کتاب نمودارنامه زیست شناسی سلولی و مولکولی بر مبنای لودیش

کتاب نمودارنامه زیست شناسی سلولی و مولکولی بر مبنای لودیش

فصل1: مقدمه و تکنیک های سلولی مولکولی

فصل2: غشا

فصل3: ناقلین غشایی

فصل4: اسکلت سلولی

فصل5: اتصالات سلولی

فصل6: انتقال پیام

فصل7: میتوکندری

فصل8: سایر اندامک ها

فصل9: DNA

فصل10: همانندسازی

فصل11: جهش و ترمیم

فصل12: رونویسی

فصل13: ترجمه

فصل14: دسته بندی پروتئین ها

فصل15: نقل و انتقالات وزیکولی، اندوسیتوز و اگزوسیتوز

فصل16: تنظیم بیان ژن

فصل17: سیکل سلولی، آپوپتوز و سرطان

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند