کتاب زیست شناسی گیاهی, رست, مدرسه ترجمه یکی از معتبرترین و موفق ترین کتابهای زیست شناسی گیاهی در جهان است و در حقیقت آخرین حلقه در زنجیره کتاب های زیست شناسی گیاهی را در دانشگاه کالیفرنیا به یکدیگر ارتباط می دهد.

مولفان در این کتاب کوشیده اند تا مفاهیم اساسی و پایه ای گیاه شناسی را با زبانی ساده و در حجم معقولی که برای تدریس در یک یا دو ترم درسی قابل ارائه باشد وتصاویر و نمودارهای زیبای این کتاب بسیاری از مسائل دشوار گیاه شناسی را به شیوه ای آسان و قابل درک نمایش می دهند.