1. انتشارات جعفری نوین
 2. پیراپزشکی
 3. علوم آزمایشگاهی
 4. کشت سلول های جانوری تکنیک ها و روش های اساسی
کشت سلول های جانوری تکنیک ها و روش های اساسی خسروی
کشت سلول های جانوری تکنیک ها و روش های اساسی خسروی خسروی  

کشت سلول های جانوری تکنیک ها و روش های اساسی

کد کتاب 103131

کتاب کشت سلول های جانوری

ترجمه جامع کشت سلول های جانوری همراه با اطلس رنگی

تکنیک ها و روش های اساسی

تعداد صفحه
545
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید کشت سلول های جانوری تکنیک ها و روش های اساسی

دارای 10% تخفیف  

کتاب کشت سلول های جانوری  تکنیک ها و روش های اساسی

 1. معرفی
 2. بیولوژی سلولهای کشتی
 3. طراحی آزمایشگاه و چیدمان
 4. تجهیزات و مواد
 5. روش ضد عفونی
 6. ایمنی ، اخلاق زیستی و اعتباربخشی
 7. ظروف ومواد کشت
 8. محیط و مکمل های کشت
 9. محیط های فاقد سرم
 10. آماده سازی و استرلیزاسیون
 11. کشت سلولی اولیه
 12. پاساژ و رده های سلولی
 13. تعیین هویت و اعتبار سنجی
 14. آلودگی میکروبی
 15. ذخیره سرمایی و بانک
 16. کلونینگ و گزینش
 17. دسته بندی سلول
 18. مشخصه یابی رده سلولی
 19. تمایز
 20. کشت سه بعدی
 21. افزایش و خودکار سازی
 22. پیری ، نامیرائی و ترانسفورماسیون
 23. سنجش کمی
 24. سمیت سلول
 25. کشت انواع سلول های اختصاصی
 26. سلول های بنیادی
 27. برنامه های آموزشی
 28. حل مشکلات
 29. نتیجه گیری

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند