1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. کودکان خیابان سیزدهم (رویکرد چند جانبه به آسیب شناسی کودکان کار)
کودکان خیابان سیزدهم (رویکرد چند جانبه به آسیب شناسی کودکان کار) ابن سینا

کودکان خیابان سیزدهم (رویکرد چند جانبه به آسیب شناسی کودکان کار)

کد کتاب 122085

کتاب کودکان خیابان سیزدهم (رویکرد چند جانبه به آسیب شناسی کودکان کار)

تعداد صفحه
176
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید کودکان خیابان سیزدهم (رویکرد چند جانبه به آسیب شناسی کودکان کار)

دارای 10% تخفیف  

کتاب کودکان خیابان سیزدهم (رویکرد چند جانبه به آسیب شناسی کودکان کار)

کتاب های مرتبط با کودکان خیابان سیزدهم (رویکرد چند جانبه به آسیب شناسی کودکان کار)