1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. زیست شناسی
  4. بیوتکنولوژی مولکولی جلد1
بیوتکنولوژی مولکولی جلد1 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
بیوتکنولوژی مولکولی جلد1 دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد  

بیوتکنولوژی مولکولی جلد1

کد کتاب 121466

کتاب بیوتکنولوژی مولکولی جلد1

اصول و کاربرد DNA نوترکیب

تعداد صفحه
376
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید بیوتکنولوژی مولکولی جلد1

کتاب بیوتکنولوژی مولکولی جلد1

کتاب بیوتکنولوژی مولکولی جلد1

بخش اول: مبانی بیوتکنولوژی مولکولی

فصل1: انقلاب بیوتکنولوژی مولکولی

فصل2: سیستم های زیستی بیوتکنولوژی مولکولی

فصل3: DNA ، RNA و سنتز پروتئین

فصل4: فن آوری  DNA نوترکیب

فصل5: ساخت شیمیایی، تعیین توالی و تکثیر DNA

فصل6: دستکاری بیان ژن در پروکاریوتها

فصل7: تولید پروتئین نوترکیب در سلول های یوکاریوتی

فصل8: جهش زایی هدف یابی شده و مهندسی پروتئین

بخش دوم: بیوتکنولوژی مولکولی سیستم های میکروبی

فصل9: تشخیص مولکولی

فصل10: تولید میکروبی عوامل درمانی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند