1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. زیست شناسی
  4. ETC مجموعه سوالات طبقه بندی شده ارشد و دکترای زیست شناسی سلولی و مولکولی
ETC مجموعه سوالات طبقه بندی شده ارشد و دکترای زیست شناسی سلولی و مولکولی اطمینان
ETC مجموعه سوالات طبقه بندی شده ارشد و دکترای زیست شناسی سلولی و مولکولی اطمینان اطمینان  

ETC مجموعه سوالات طبقه بندی شده ارشد و دکترای زیست شناسی سلولی و مولکولی

کد کتاب 120810

کتاب ETC مجموعه سوالات طبقه بندی شده ارشد و دکترای زیست شناسی سلولی و مولکولی

از سال 1387 - 1386 با پاسخنامه کاملا تشریحی و کاربردی

تا سال 1401 - 1399

تعداد صفحه
798
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید ETC مجموعه سوالات طبقه بندی شده ارشد و دکترای زیست شناسی سلولی و مولکولی

دارای 10% تخفیف  

کتاب ETC مجموعه سوالات طبقه بندی شده ارشد و دکترای زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401 - 1399

این کتاب حاوی کلیه سوالات ارشد و دکترای زیست شناسی سلولی و مولکولی با پاسخ تشریحی از سال 1386 تا 1401 است که منطبق بر سال هایی است که کتاب لودیش به عنوان منبع اعلام شده است.درصد اهمیت فصول مختلف کتاب نیز گذاشته شده است تا داوطلبان با فصل های مهمتر آشنا شوند.

قابل استفاده برای داوطلبان کارشناسی ارشد رشته های ایمنی شناسی ، هماتولوژی ، ژنتیک انسانی ، بیوتکنولوژی پزشکی ، بیوشیمی ،بالینی ، باکتر شناسی ، ویروس شناسی ، انگل شناسی ، قارچ شناسی ، نانوتکنولوژی آناتومی ، علوم داروهای پرتوزا و دکترای : ایمونولوژی ، بیوشیمی ، بیوتکنولوژی پزشکی ، پزشکی مولکولی ، علوم سلولی کاربردی ، مهندسی بافت ، بیولوژی تولید مثل

 

کتاب ETC مجموعه سوالات طبقه بندی شده ارشد و دکترای زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400 - 1399

این کتاب حاوی کلیه سوالات ارشد و دکترای زیست شناسی سلولی و مولکولی با پاسخ تشریحی از سال 1386 تا 1400 است که منطبق بر سال هایی است که کتاب لودیش به عنوان منبع اعلام شده است.درصد اهمیت فصول مختلف کتاب نیز گذاشته شده است تا داوطلبان با فصل های مهمتر آشنا شوند.

قابل استفاده برای داوطلبان کارشناسی ارشد رشته های ایمنی شناسی ، هماتولوژی ، ژنتیک انسانی ، بیوتکنولوژی پزشکی ، بیوشیمی ،بالینی ، باکتر شناسی ، ویروس شناسی ، انگل شناسی ، قارچ شناسی ، نانوتکنولوژی آناتومی ، علوم داروهای پرتوزا و دکترای : ایمونولوژی ، بیوشیمی ، بیوتکنولوژی پزشکی ، پزشکی مولکولی ، علوم سلولی کاربردی ، مهندسی بافت ، بیولوژی تولید مثل

کتاب ETC مجموعه سوالات طبقه بندی شده ارشد و دکترای زیست شناسی سلولی و مولکولی 1401 - 1399

فصل 1 : ساختمان کلی سلول (پروکاریوت ها، یوکاریوت ها، ویروس، ویروئید و پریون ها)

فصل 2 : بنیان های شیمیایی

فصل 3 : شبکه آندوپلاسمی، گلژی و مسیرهای ترشحی در باکتری ها

فصل 4 : لیزوزوم، پراکسی زوم و مسیرهای وزیکولی

فصل 5 : میتوکندری و کلروپلاست

فصل 6 : اسکلت سلولی

فصل 7 : هسته و هستک

فصل 8 : غشاهای زیستی و انتقال یون ها

فصل 9 : مسیرهای انتقال پیام

فصل 10 : ساختار DNA و همانند سازی

فصل 11 : جهش، ترمیم، نوترکیبی و ترانسپوزون ها

فصل 12 : ساختار RNA رونویسی و پردازش

فصل 13 : تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها و پرکاریوت ها

فصل 14 : سنتز و ساختار پروتئین ها

فصل 15 : چرخه سلول و سرطان

فصل 16 : مهندسی ژنتیک

فصل 17 : ابزارها و روش ها

فصل 18 : سلول های عصبی

فصل 19 : ایمنی شناسی

فصل 20 : اتصالات سلولی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند