1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. ژنتیک
  4. سیتوژنتیک پزشکی گاردنر
سیتوژنتیک پزشکی گاردنر ابن سینا
سیتوژنتیک پزشکی گاردنر ابن سینا ابن سینا  

سیتوژنتیک پزشکی گاردنر

کد کتاب 101711

کتاب سیتوژنتیک پزشکی گاردنر

تعداد صفحه
696
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید سیتوژنتیک پزشکی گاردنر

دارای 8% تخفیف  

کتاب سیتوژنتیک پزشکی گاردنر

بخش اول: مفاهیم اولیه

فصل 1: مبانی سایتوژنتیک پزشکی

فصل 2: آنالیز کروموزومی

فصل 3: منشا و نتایج مربوط به پاتولوژی کروموزوم

فصل 4: استنتاج, محاسبه و استفاده از عدد ریسک

بخش دوم : پدر مادر با یک ناهنجاری کروموزومی 

فصل 5: ترانسلوکاسیون متقابل اتوزومی

فصل 6: ترانسلوکاسیون های کروموزوم جنسی

فصل 7: ترانسلوکاسیون های رابرت سونین

فصل 8: شکافت سانترومر, ایزوکزوموزوم های مکمل, اتصال تلومری, کروموزوم های اضافی متعادل و ...

فصل 9: واژگونی ها

فصل 10: درج شدگی ها

فصل 11: کروموزوم های حلقوی اتوزومی

فصل 12: بازآرایی های پیچیده

فصل 13: آنتیوپلوئیدی مربوط به کروموزوم های جنسی والدینی

فصل 14: آنیوپلوئیدی اتوزومی والدینی

فصل 15: سندرم X شکننده

بخش سوم: واریته ها

فصل 16: تنوعات کروموزومی و ناهنجاری بدون علایم و پیامد فنوتیپی

فصل 17: تغییرات تعداد کپی, واریانت های خوش خیم و تغییرات با ارتباط کلینیکی نا مشخص

بخش چهارم : پدر مادر سالم با یک کودک ناهنجاری کروموزومی

فصل 18: سندرم داون, سایر آنیوپلوئیدی های کامل و پلی پلوئیدی

فصل 19: بازآرایی های ساختاری

فصل 20: اختلالات کروموزومی مربوط به تکوین جنسیت

فصل 21: سندرم های نا پایداری کروموزومی

بخش پنجم : اختلالات همراه با نقش پذیری ژنی نابجا 

فصل 22: دیزومی تک والدی و بیماری های ایمپرینتیگ

بخش ششم: نقص در تولید مثل

فصل 23: گامتوژنز و لقاح, از دست رفتن حاملگی و ناباروری

بخش هفتم: تشخیص پیش از تولد

فصل 24: مشاوره سن والدینی و غربالگری جهت تریزومی جنین

فصل 25: روش های تشخیص پری ناتال

فصل 26: تشخیص ژنتیکی پیش از لانه گزینی

فصل 27: ابنورمالی های کروموزومی شناسایی شده در تشخیص پری ناتال

بخش هشتم: عوامل مضر

فصل 28: آسیب های ساتوژنتیک ایجاد شده در گناد ها ناشی از مواجه با عوامل خارجی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند