1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. زیست شناسی
  4. زیست شناسی سلولی و مولکولی
زیست شناسی سلولی و مولکولی آییژ
زیست شناسی سلولی و مولکولی آییژ آییژ  

زیست شناسی سلولی و مولکولی

کد کتاب 101091

کتاب زیست شناسی سلولی و مولکولی

تعداد صفحه
734
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید زیست شناسی سلولی و مولکولی

دارای 2% تخفیف  

کتاب زیست شناسی سلولی و مولکولی

فصل 1 : تکامل سلولی و سطوح سازمان یافتگی از مولکول ها تا پروکاریوت ها و یوکاریوت

فصل 2 : ترکیب شیمیایی سلول

فصل 3 : آنزیم ها، متابولیسم سلولی و بیوانرژتیک

فصل 4 : ابزارها و روش های مطالعه سلول

فصل 5 : سازمان فرامولکولی ساختمان های غشایی ابتدایی و لیپوزوم ها

فصل 6 : غشاء سیتوپلاسمی و دیواره اسکلتی

فصل 7 : سیتوزول اسکلت سلولی

فصل 8 : شبکه آندوپلاسمی و ارگاستوپلاسم

فصل 9 : دستگاه گلژی

فصل 10 : لیزوزوم ها میکروبادی و دستگاه واکوئلی

فصل 11 : میتوکندری

فصل 12 : پلاست ها

فصل 13 : ریبوزوم ها

فصل 14 : هسته

فصل 15 : چرخه یاخته ای، همانندسازی DNA و تقسیم یاخته ای

فصل 16 : ساختار ژن - رونویسی - پردازش و پیرایش - سنتز پروتئین

فصل 17 : تنظیم بروز ژن ها و تمایز یاخته ای

فصل 18: سلول های بنیادی و کاربرد آنها

فصل 19 : مبانی بیماری ها از دیدگاه علوم سلولی و مولکولی

منابع

واژه نامه انگلیسی به فارسی

نمایه

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند