1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. میکروب شناسی
  4. ABS باکتری شناسی
ABS باکتری شناسی آرین پژوهش
ABS باکتری شناسی آرین پژوهش آرین پژوهش  

ABS باکتری شناسی

کد کتاب 100096

کتاب ABS باکتری شناسی

کتاب جامع IQB جامع باکتری شناسی     

رفرانس اعلام شده از طرف وزارتخانه نیز دارای تصاویر محدود اندکی می باشد.

لذا با صرف زمان و تلاش فراوان بنده در مورد هر مطلب ذکر شده از این کتاب از منابع متعدد تصاویر کاملا گویا و مفید جمع آوری شده متا درک مطلب برای دانشجویان تسهیل گردد.

تعداد صفحه
408
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید ABS باکتری شناسی

ABS باکتری شناسی

طبقه بندی باکتری ها

ساختمان باکتری ها

رشد،بقا و مرگ میکروارگانیسمها

کشت باکتری ها

متابولیسم و ژنتیک باکتریایی

استریلیزاسیون،ضدعفونی و گند زدایی

واکسیناسیون

فلور میکروبی طبیعی بدن انسان

مکانیسم بیماریزایی عفونت های باکتریایی

آنتی بیوتیک ها

استافیلوکوکها

استرپتوکوکها

انتروکوک ها و سایر کوکسی های گرم مثبت کاتالاز منفی

باسیل های گرم مثبت اسپورزا

باسیل های گرم مثبت غیراسپورزا

مایکوباکتریوم ها

انتروباکتریاسه

پاستورلاسیه

پسودوموناس و باکتریهای وابسته

نایسریاسیه

ویبریو،آئروموناس و پلزیوموناس

کمپیلوباکتر و هلیکوباکتر

بوردوتلا،بروسلا،فرانسیسلا

لژیونلا،بارتونلا و سایر باکتریهای گرم منفی

اسپیروکت ها

ریکتزیاسیه

آناپلاسما تاسیه

کلامید یاسیه

مایکوپلاسماتاسیه

باکتریهای بی هوازی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند