آخرین بروزرسانی چهارشنبه 1403/03/02
  1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. بافت شناسی پایه جان کوئیرا 2021
دارای 10% تخفیف

بافت شناسی پایه جان کوئیرا 2021

کد کتاب 188562
تعداد صفحه
700
چاپ
رنگی
زبان
فارسی
سال نشر
1402
شابک
9786223061585
قطع
وزیری
مترجم
دکتر جمال مجیدپور -دکتر کیوان مرتضایی - دکتر همایون بنادرخشان و همکاران
نوبت چاپ
دوم
نویسنده
آنتونی ال. مشر

خرید کتاب بافت شناسی پایه جان کوئیرا 2021 با 10 درصد تخفیف

کتاب بافت‌شناسی پایه جان کوئیرا 2021

حاوی ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺷﻤﺎﺗﯿﮏ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ

شامل سؤالات چهارگزینه‌ای همراه با پاسخ کلیدی در انتهای هر فصل

ترجمهJunqueira's Basic Histology: Text and Atlas 16th, ed, 2021

کتاب بافت‌شناسی پایه جان کوئیرا 2021

کتاب بافت‌شناسی پایه جان کوئیرا 2021 در عین فشرده و مختصر بودن متن، یک کتاب مرجع و یک اطلس بافت‌شناسی کامل می‌باشد، به طوری که دانشجویان رشته‌های پزشکی و سایر رشته‌های مرتبط با علوم بهداشتی و پزشکی را از هر منبع دیگری بی‌نیاز می‌نماید.
وﯾﮋﮔﯽ‌های ﻣﺜﺒﺖ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﮐﻨﻮن ﺑﺮ ﻫﻤﻪی اﺳﺘﺎدان ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺑﻮده و ﺗﻌﺮﯾﻒ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﻣﺮی ﺑﯿﻬﻮده ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ. وﺟﻮد ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺷﻤﺎﺗﯿﮏ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ، ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻧﻮری و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺸﺨﺼﻪ‌های ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻓﺘﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ، وﺟﻮد ﺧﻼﺻﻪ‌های ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ در اﻧﺘﻬﺎی ﻫﺮ ﻓﺼﻞ، ﭘﺮﺳﺶ‌های ﭼﻨﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ‌ای ﺟﻬﺖ ﻣﺤﮏ زدن داﻧﺶ داﻧﺸﺠﻮ، ﺟﺪولﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ و ﮐﺎدرﻫﺎی ﺣﺎوی ﻧﮑﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ از ﺟﻤﻠﻪ وﯾﮋﮔﯽ‌های ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺜﺒﺖ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب می‌ﺑﺎﺷﺪ.

کتاب بافت‌شناسی پایه جان کوئیرا 2021

فصل 1: بافت‌شناسی و روش‌های مطالعه آن
فصل 2: سیتوپلاسم
فصل 3: هسته
فصل 4: بافت اپی‌تلیال
فصل 5: بافت همبند
فصل 6: بافت چربی
فصل 7: غضروف
فصل 8: استخوان
فصل 9: بافت عصبی و دستگاه عصبی
فصل 10: بافت عضلانی
فصل 11: دستگاه گردش خون
فصل 12: خون
فصل 13: خون‌سازی
فصل 14: دستگاه ایمنی و ارگان‌های لنفوئیدی
فصل 15: لوله گوارش
فصل 16: ارگان‌های مرتبط با لوله گوارش
فصل 17: دستگاه تنفس
فصل 18: پوست
فصل 19: دستگاه ادراری
فصل 20: غدد درون‌ریز
فصل 21: دستگاه تولیدمثل مرد
فصل 22: دستگاه تولیدمثل زن
فصل 23: چشم و گوش: اعضای حواس ویژه
پیوست: رنگ‌آمیزی‌های میکروسکوپ الکترونی

سایر کتابهای مرتبط

10%
کد کتاب : 188397

انتشارات جامعه نگر

263,900 تومان237,510 تومان

کتاب هایی که کاربران دیگر خریده اند

پرفروش های علوم پزشکی

20%
کد کتاب : 100475

انتشارات آرتین طب

300,000 تومان240,000 تومان