1. انتشارات جعفری نوین
  2. آزمون
  3. آزمون های استخدامی
  4. آزمون های استخدامی تأمین اجتماعی (کتاب موفقیت در آزمون های استخدامی)
آزمون های استخدامی تأمین اجتماعی (کتاب موفقیت در آزمون های استخدامی) آراه
آزمون های استخدامی تأمین اجتماعی (کتاب موفقیت در آزمون های استخدامی) آراه آراه  

آزمون های استخدامی تأمین اجتماعی (کتاب موفقیت در آزمون های استخدامی)

کد کتاب 186506

کتاب آزمون های استخدامی تأمین اجتماعی (کتاب موفقیت در آزمون های استخدامی)

نابع اختصاصی:
اصول و تئوری‌های مدیریت (مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی)؛ روش تحقیق و آمار و کاربرد آن در مدیریت؛
شناخت تأمـین اجتماعی و قوانیـن بیمه؛ قوانین کار و قوانین تأمین اجتماعی؛ حقوق اداری
منابع عمومی:
هوش؛ ادبیات؛ معارف؛ دانش‌اجتماعی (مسائل روز)

تعداد صفحه
370
زبان
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید آزمون های استخدامی تأمین اجتماعی (کتاب موفقیت در آزمون های استخدامی)