1. انتشارات جعفری نوین
  2. آزمون
  3. آزمون های استخدامی
  4. آزمون های استخدامی مجموعه ی مشاور ( کتاب موفقیت در آزمون های استخدامی )
آزمون های استخدامی مجموعه ی مشاور ( کتاب موفقیت در آزمون های استخدامی ) آراه
آزمون های استخدامی مجموعه ی مشاور ( کتاب موفقیت در آزمون های استخدامی ) آراه آراه  

آزمون های استخدامی مجموعه ی مشاور ( کتاب موفقیت در آزمون های استخدامی )

کد کتاب 186481

کتاب آزمون های استخدامی مجموعه ی مشاور ( کتاب موفقیت در آزمون های استخدامی )

روان شناسی رشد ، روان شناسی شخصت ، آسیب شناسی روانی ، روان شناسی اجتماعی ، روان شناسی صنعتی

زبان
قطع

خرید آزمون های استخدامی مجموعه ی مشاور ( کتاب موفقیت در آزمون های استخدامی )

دارای 20% تخفیف