1. انتشارات جعفری نوین
  2. پیراپزشکی
  3. رادیولوژی/ پرتونگاری
  4. تکنیک های پرتونگاری آزمون های رادیولوژِی دست و پا (مریل) به همراه اسکنوگرام
تکنیک های پرتونگاری آزمون های رادیولوژِی دست و پا (مریل) به همراه اسکنوگرام حیدری

تکنیک های پرتونگاری آزمون های رادیولوژِی دست و پا (مریل) به همراه اسکنوگرام

کد کتاب 186316

کتاب تکنیک های پرتونگاری آزمون های رادیولوژِی دست و پا (مریل) به همراه اسکنوگرام


خرید تکنیک های پرتونگاری آزمون های رادیولوژِی دست و پا (مریل) به همراه اسکنوگرام

دارای 21% تخفیف