1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. بهداشت/ سم شناسی/ اپیدمیولوژی/ آمار
  4. مدیریت کیفیت در مراکز بهداشتی درمانی مفاهیم، اصول و روشها
مدیریت کیفیت در مراکز بهداشتی درمانی   مفاهیم، اصول و روشها

مدیریت کیفیت در مراکز بهداشتی درمانی مفاهیم، اصول و روشها

کد کتاب 108402

کتاب مدیریت کیفیت در مراکز بهداشتی درمانی

مفاهیم، اصول و روشها

تعداد صفحه
324
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید مدیریت کیفیت در مراکز بهداشتی درمانی مفاهیم، اصول و روشها

دارای 10% تخفیف  

بیان سه فعالیت اساسی مدیریت کیفیت شامل:

اندازه گیری، ارزیابی و بهبود خدمات بهداشتی درمانی به صورت گام به گام

 انواع شاخص های پرکاربرد در سیستم بهداشتی - درمانی و نحوه انتخاب آنها

نحوه تدوین انواع شاخص ها و انتظارات عملکردی

 انواع روش ها و ابزارهای جمع آوری، گزارش و تفسیر داده

 بیش از 20 ابزار کمی و کیفی بهبود کیفیت به همراه ارایه نحوه طراحی و پیاده سازی آنها

 روش های شناسایی انحراف از عملکرد

 گام های تعریف پروژه و تشکیل تیم بهبود کیفیت و انتخاب افراد دخیل در بهبود کیفیت خدمات

 روش های افزایش ویژگی قابلیت اطمینان(پایایی) فرآیندها

 روش اندازه گیری اثربخشی خدمات

کتاب های مرتبط با مدیریت کیفیت در مراکز بهداشتی درمانی مفاهیم، اصول و روشها