1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. روانشناسی تربیتی
  4. مبانی نظری ارزیابی و کاربرد آزمون های روانی و تربیتی

مبانی نظری ارزیابی و کاربرد آزمون های روانی و تربیتی

کد کتاب 108357

کتاب مبانی نظری ارزیابی و کاربرد آزمون های روانی و تربیتی

شامل آزمون های هوش، پیشرفت تحصیلی و شخصیت

تعداد صفحه
516
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید مبانی نظری ارزیابی و کاربرد آزمون های روانی و تربیتی

دارای 10% تخفیف  
مبانی نظری ارزیابی و کاربرد آزمون های روانی و تربیتی

کتاب مبانی نظری ارزیابی و کاربرد آزمون های روانی و تربیتی

ارزیابی یکی از مولفه های مهم فرآیندهایی نظیر آموزش و درمان به شمار می آید و متخصصان را در اتخاذ تصمیم گیری های آموزشی و طراحی برنامه های درمانی و مداخله ای مناسب یاری می دهد. اهمیت فرآیند ارزیابی به اندازه ای است که برخی از متخصصان به آن حتی بیش از آموزش توجه می کنند، چرا که به عقیده آنها ارزیابی دقیق و گسترده ما را به سوی طراحی برنامه های مناسب سوق می دهد. ارزیابی باید عملی و کارآمد باشد. انتخاب روش متناسب با اهداف ارزیابی و گروه هدف در دستیابی به نتایج معتبر نقش بسیاری دارد. باید توجه داشت که متغیرهای بسیاری بر نتایج تاثیر می گذارند که اگر شناسنایی و کنترل شوند بر نتایج ارزیابی تاثیر منفی نخواهند گذاشت. این امر مستلزم شناخت متغیرهای موثر بر فرآیند ارزیابی، روش های گوناگون ارزیابی، کاربرد آن و منابع جمع آوری اطلاعات می باشد.

کتاب مبانی نظری ارزیابی و کاربرد آزمون های روانی و تربیتی

فهرست مطالب

فصل1: مفاهیم بنیادی ارزیابی

فصل2: مفاهیم آماری ارزیابی

فصل3: روش های ارزیابی

فصل4: مشاهده

فصل5: ارزیابی مبتنی بر برنامه درسی

فصل6: پورت فولیو ارائه نمونه فعالیت ها

فصل7: ارزیابی هوش

فصل8: آزمون های انفردای هوش

فصل9: آزمون های گروهی هوش

فصل10: ارزیابی رفتار سازشی

فصل11: ارزیابی مشکلات رفتاری

فصل12: ارزیابی شخصیت

فصل13: ارزیابی پیشرفت تحصیلی

فصل14: ارزیابی خواندن

فصل15: ارزیابی ریاضی

فصل16: ارزیابی زبان نوشتاری و شفاهی

فصل17: ارزیابی مهارت های حسی-حرکتی

فصل18: ارزیابی مهارت های ادراکی-حرکتی

فصل19: ارزیابی کودک نوپا

فصل20: گزارش نویسی

کتاب های مرتبط با مبانی نظری ارزیابی و کاربرد آزمون های روانی و تربیتی