1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. طب داخلی
  4. مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریح طبقه بندی شده آزمون بورد و ارتقاء 10 قطب عفونی 98
مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریح طبقه بندی شده آزمون بورد و ارتقاء 10 قطب عفونی 98 انتشارات آرتین طب

مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریح طبقه بندی شده آزمون بورد و ارتقاء 10 قطب عفونی 98

کد کتاب 108170

کتاب مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریح طبقه بندی شده آزمون بورد و ارتقاء 10 قطب عفونی 98

آزمون بورد و ارتقاء 10 قطب عفونی - 1398

مروری پرسش محور بر مندل 2020


خرید مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریح طبقه بندی شده آزمون بورد و ارتقاء 10 قطب عفونی 98

دارای 5% تخفیف  

کتاب های مرتبط با مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریح طبقه بندی شده آزمون بورد و ارتقاء 10 قطب عفونی 98