1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. اتاق عمل
  4. ترجمه و تلخیص میلر 2020 فارماکوکینتیک ، فارماکولوژی ریوی و سیستم های تحول هوشبرهای استنشاقی ، مانیتورینگ وضعیت مغز و CNS در طول بیهوشی جلد 11 فصول 20-21-22-40
ترجمه و تلخیص میلر 2020 فارماکوکینتیک ، فارماکولوژی ریوی و سیستم های تحول هوشبرهای استنشاقی ، مانیتورینگ وضعیت مغز و CNS در طول بیهوشی جلد 11   فصول 20-21-22-40 انتشارات اندیشه رفیع

ترجمه و تلخیص میلر 2020 فارماکوکینتیک ، فارماکولوژی ریوی و سیستم های تحول هوشبرهای استنشاقی ، مانیتورینگ وضعیت مغز و CNS در طول بیهوشی جلد 11 فصول 20-21-22-40

کد کتاب 107975

کتاب ترجمه و تلخیص میلر 2020 فارماکوکینتیک ، فارماکولوژی ریوی و سیستم های تحول هوشبرهای استنشاقی ، مانیتورینگ وضعیت مغز و CNS در طول بیهوشی جلد 11   فصول 20-21-22-40

تعداد صفحه
249
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید ترجمه و تلخیص میلر 2020 فارماکوکینتیک ، فارماکولوژی ریوی و سیستم های تحول هوشبرهای استنشاقی ، مانیتورینگ وضعیت مغز و CNS در طول بیهوشی جلد 11 فصول 20-21-22-40

دارای 5% تخفیف  

کتاب ترجمه و تلخیص میلر 2020 فارماکوکینتیک ، فارماکولوژی ریوی و سیستم های تحول هوشبرهای استنشاقی ، مانیتورینگ وضعیت مغز و CNS در طول بیهوشی جلد 11   فصول 20-21-22-40

کتاب ترجمه و تلخیص میلر 2020 فارماکوکینتیک ، فارماکولوژی ریوی و سیستم های تحول هوشبرهای استنشاقی ، مانیتورینگ وضعیت مغز و CNS در طول بیهوشی جلد 11   فصول 20-21-22-40

فصل20: جذب، توزیع، متابولیسم و سمیت هوشبرهای استنشاقی

فصل21: فارماکولوژی ریوی و هوشبرهای استنشاقی

فصل22: هوشبرهای استنشاقی: سیستم های تحویل

فصل40: مانیتورینگ وضعیت مغز و سیستم عصبی مرکزی در طول بیهوشی عمومی و سدیشن

 

کتاب های مرتبط با ترجمه و تلخیص میلر 2020 فارماکوکینتیک ، فارماکولوژی ریوی و سیستم های تحول هوشبرهای استنشاقی ، مانیتورینگ وضعیت مغز و CNS در طول بیهوشی جلد 11 فصول 20-21-22-40