1. انتشارات جعفری نوین
  2. دروس عمومی
  3. توانبخشی گروه های خاص با تاکید بر خدمات مددکاری اجتماعی
توانبخشی گروه های خاص با تاکید بر خدمات مددکاری اجتماعی رشد

توانبخشی گروه های خاص با تاکید بر خدمات مددکاری اجتماعی

کد کتاب 107944

کتاب توانبخشی گروه های خاص با تاکید بر خدمات مددکاری اجتماعی

تعداد صفحه
368
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید توانبخشی گروه های خاص با تاکید بر خدمات مددکاری اجتماعی

کتاب توانبخشی گروه های خاص با تاکید بر خدمات مددکاری اجتماعی

کتاب های مرتبط با توانبخشی گروه های خاص با تاکید بر خدمات مددکاری اجتماعی