1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. بهداشت/ سم شناسی/ اپیدمیولوژی/ آمار
  4. اصول و مبانی نمونه برداری و رویکردهای ارزیابی مواجه شغلی با گاز ها و بخارات
اصول و مبانی نمونه برداری و رویکردهای ارزیابی مواجه شغلی با گاز ها و بخارات فن آوران
اصول و مبانی نمونه برداری و رویکردهای ارزیابی مواجه شغلی با گاز ها و بخارات فن آوران فن آوران  

اصول و مبانی نمونه برداری و رویکردهای ارزیابی مواجه شغلی با گاز ها و بخارات

کد کتاب 176054

کتاب اصول و مبانی نمونه برداری و رویکردهای ارزیابی مواجه شغلی با گاز ها و بخارات

تعداد صفحه
364
زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ

خرید اصول و مبانی نمونه برداری و رویکردهای ارزیابی مواجه شغلی با گاز ها و بخارات

دارای 8% تخفیف