با عضویت در وب سایت، می توانید به تمامی کتاب ها دسترسی کامل داشته باشید - درحال حاضر فقط بخشی از کتاب ها را مشاهده می کنید
  1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. میکروب شناسی
  4. باکتری شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) IQB
دارای 17% تخفیف
باکتری شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) IQB گروه تالیفی دکتر خلیلی

باکتری شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) IQB

کد کتاب 100070

کتاب IQB باکتری شناسی همراه با پاسخنامه تشریحی

تعداد صفحه
544
چاپ
تک رنگ
زبان
فارسی
سال نشر
1401
قطع
وزیری
نوبت چاپ
هفتم

خرید کتاب باکتری شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) IQB

کتاب IQB باکتری شناسی همراه با پاسخ نامه تشریحی

  • 27 فصل میکروطبقه بندی شده و در بردارنده 1566 سؤال
  • شامل دو بخش میانی میکروب شناسی و باکتری شناسی پزشکی
  • پاسخ نامه تشریحی مطابق منابع اعلام شده
  • استفاده از اشکال، جداول و نمودار های مهم بر اساس به روز ترین منابع
  • استفاده از تکنیک رد گزینه (بررسی تمام گزینه ها)و اضافه نمودن نکات کلیدی به پاسخنامه تشریحی
|

باکتری شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) IQB


باکتری شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) IQB

تصویر 1 کتاب باکتری شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) IQB


باکتری شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) IQB

تصویر 1 کتاب باکتری شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) IQB


باکتری شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) IQB

تصویر 1 کتاب باکتری شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) IQB


باکتری شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) IQB

تصویر 1 کتاب باکتری شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) IQB


باکتری شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) IQB

تصویر 1 کتاب باکتری شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) IQB


باکتری شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) IQB

تصویر 1 کتاب باکتری شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) IQB


باکتری شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) IQB

تصویر 1 کتاب باکتری شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) IQB


باکتری شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) IQB

تصویر 1 کتاب باکتری شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) IQB


باکتری شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) IQB

تصویر 1 کتاب باکتری شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) IQB


باکتری شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) IQB

تصویر 1 کتاب باکتری شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) IQB


باکتری شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) IQB

تصویر 1 کتاب باکتری شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) IQB


باکتری شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) IQB

تصویر 1 کتاب باکتری شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) IQB


باکتری شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) IQB

تصویر 1 کتاب باکتری شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) IQB


باکتری شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) IQB

تصویر 1 کتاب باکتری شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) IQB


باکتری شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) IQB

تصویر 1 کتاب باکتری شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) IQB


باکتری شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) IQB

تصویر 1 کتاب باکتری شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) IQB


باکتری شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) IQB

تصویر 1 کتاب باکتری شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) IQB


باکتری شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) IQB

تصویر 1 کتاب باکتری شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) IQB


باکتری شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) IQB

تصویر 1 کتاب باکتری شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) IQB


باکتری شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) IQB

تصویر 1 کتاب باکتری شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) IQB


باکتری شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) IQB

تصویر 1 کتاب باکتری شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) IQB

کتاب IQB باکتری شناسی همراه با پاسخ نامه تشریحی

بخش 1: مبانی میکروب شناسی

فصل 1: تاریخچه، شناخت و طبقه بندی میکروارگانیسم ها

فصل 2: ساختار و سازماندهی سلول های پروکاریوتی

فصل 3: متابولیسم، رشد، بقا و مرگ باکتری ها

فصل 4: ژنتبک میکروبی

فصل 5: تشخیص آزمایشگاهی عفونت های باکتریایی

فصل 6: شیمی درمانی ضدمیکروبی

فصل 7: استرلیزاسیون، ضدعفونی وآنتی سپسیس

فصل 8: مکانیسم های بیماری زایی باکتری ها

فصل 9: میکروبیوتای طبیعی انسان

بخش 2: باکتری شناسی پزشکی

فصل 10: استافیلوکوک،استرپتوکوک، انتروکوک و جنس های مرتبط

فصل 11: نایسیریا،موراکسلا،کینگلا و سایرباکتری های مرتبط

فصل 12: کورینه باکتریوم، لیستریا، اریزیپلوتریکس،اکتینومیست،نوکاردیا و تروفریما

فصل 13: باسیلوس

فصل 14: باکتری های بی هوازی-غیر از کلستریدیوم ها

فصل 15: کلستریدیوم ها

فصل 16: پاستورلا و هموفیلوس

فصل 17: انتروباکتریاسه (باسیل های گرم منفی روده ای)

فصل 18: ویبریو،ائروموناس

فصل 19: مایکوباکتریوم

فصل 20: سودوموناس،بورخولدریا،استنوتروفوموناس،اسینتوباکتر و سایر باکتری های مرتبط

فصل 21: بروسلا،بوردتلا،فرانسیسلا

فصل 22: کمپیلوباکتر،هلیکوباکتر

فصل 23: اسپیروکت ها: ترپونما،بورلیا،لپتوسپیرا

فصل 24: لژیونلا،بارتونلا،سایرپاتوژن هایث باکتریایی غیرمعمول

فصل 25: کلامیدیا و کلامیدیوفیلا

فصل 26: ریکتزیا،ارلیشیا و کوکسیلا

فصل 27: مایکوپلاسما