1. انتشارات جعفری نوین
  2. دندانپزشکی
  3. مجموعه سوالات
  4. BDQ مجموعه سوالات تفکیکی بورد و ارتقاء تشخیص بیماری های دهان برکت 88-93
BDQ مجموعه سوالات تفکیکی بورد و ارتقاء تشخیص بیماری های دهان برکت 88-93 رویان پژوه
BDQ مجموعه سوالات تفکیکی بورد و ارتقاء تشخیص بیماری های دهان برکت 88-93 رویان پژوه رویان پژوه  
BDQ مجموعه سوالات تفکیکی بورد و ارتقاء تشخیص بیماری های دهان برکت 88-93 رویان پژوه رویان پژوه  

BDQ مجموعه سوالات تفکیکی بورد و ارتقاء تشخیص بیماری های دهان برکت 88-93

کد کتاب 106929

کتاب BDQ مجموعه سوالات تفکیکی بورد و ارتقاء تشخیص بیماری های دهان برکت 88-93

تعداد صفحه
166
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید BDQ مجموعه سوالات تفکیکی بورد و ارتقاء تشخیص بیماری های دهان برکت 88-93

دارای 10% تخفیف  

کتاب BDQ مجموعه سوالات تفکیکی بورد و ارتقاء تشخیص بیماری های دهان برکت 88-93

این کتاب شـامل گـردآوری سـوالات برگرفتـه از کتـاب مرجـع بیماری‌هـای دهـان برکـت تحت عنـوان مجموعه سـوالات تفکیکـی برکت می باشـد. لـذا بـه تمامی دانشـجویان و دسـتیاران این رشـته تخصصی توصیـه می‌شود بـه منظـور افزایـش آمادگی جهـت حضـور در آزمون های دسـتیاری و بـورد تخصصـی از این کتـاب اسـتفاده کنند.

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند