1. انتشارات جعفری نوین
  2. آزمون
  3. علوم پایه
  4. بیوشیمی هارپر 2019
بیوشیمی هارپر 2019 آرتین طب
بیوشیمی هارپر 2019 آرتین طب آرتین طب  

بیوشیمی هارپر 2019

کد کتاب 106790

کتاب بیوشیمی هارپر 2019

ویراست سی و یکم

تعداد صفحه
856
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید بیوشیمی هارپر 2019

دارای 12% تخفیف  

کتاب بیوشیمی هارپر 2019

کتاب بیوشیمی هارپر 2019

بخش اول: ساختمان و عملکرد پروتئینها و آنزیمها

فصل1: بیوشیمی و پزشکی

فصل2: آب و پتانسیل هیدروژن

فصل3: اسیدهای آمینه و پپتیدها

فصل4: پروتئینها: تعیین ساختمان اول

فصل5: پروتئینها: رده های عالیتر ساختمانی

بخش دوم: آنزیمها: کینتیک، مکانیسم و تنظیم، و نقش فلزات واسطه

فصل6: پروتئینها: میوگلوبین و هموگلوبین

فصل7: آنزیمها: مکانیسم عمل

فصل8: آنزیمها: کینتیک

فصل9: آنزیمها: تنظیم فعالیت

فصل10: وظایف بیوشیمیایی فلزات واسطه

بخش سوم: بیوانرژتیک

فصل11: بیوانرژتیک: نقش آدنوزین تری فسفات

فصل12: زنجیره تنفسی و فسفریلاسیون اکسیداتیو

بخش چهارم: مروری بر متابولیسم و تامین سوخت بافتها

فصل14: مروری بر متابولیسم و تامین سوخت بافتها

فصل15: کربوهیدراتهای مهم در فیزیولوژی

فصل16: چرخه اسید سیتریک: مسیر مرکزی متابولیسم کربوهیدراتها، لیپیدها و اسیدهای آمینه

فصل17: گلیکوز و اکسیداسیون پیروات

فصل18: متابولیسم گلیکوژن

فصل19: گلوکونئوژنز و کنترل گلوکز خون

فصل20: مسیر پنتوز فسفات و سایر مسیرهای متابولیسم هگزوزها

بخش پنجم: متابولیسم لیپیدها

فصل21: لیپیدها مهم در فیزیولوژی

فصل22: اکسیداسیون اسیدهای چرب: کتونسازی

فصل23: ساخت اسیدهای چرب و ایکوزانوییدها

فصل24: متابولیسم اسیل گلیسرولها و اسفنگولیپیدها

فصل25: انتقال و اندوزش لیپیدها

فصل26: ساخت، انتقال و دفع کلسترول

بخش ششم: متابولیسم پروتئینها و اسیدهای آمینه

فصل27: ساخت اسیدهای آمینه غیر ضروری از نظر تغذیه ای

فصل28: کاتابولیسم پروتئنیها و نیتروژن اسیدهای آمینه

فصل29: کاتابولیسم اسکلت کربنی اسیدهای آمینه

فصل30: تبدیل اسیدهای آمینه به محصولات خاص

فصل31: پورفیرنها و رنگدانه های صفراوی

بخش هفتم: ساختمان، عملکرد و همانند سازی ماکروملکولهای اطلاعاتی

فصل32: نوکلئوتیدها

فصل33: متابولیسم نوکلئوتیدهای پورینی و پیریمیدینی

فصل34: ساختمان و عمل اسیدهای نوکلئیک

فصل35: سازماندهی، همانندسازی و ترمیم DNA

فصل36: ساخت، پردازش و تغییرات RNA

فصل37: پروتئین سازی و رمز ژنتیکی

فصل38: تنظیم بیان ژنها

فصل39: ژنتیک مولکولی، DNA نوترکیب و فناوری ژنومی

بخش هشتم: بیوشیمی ارتباطات خارج و داخل سلولی

فصل40: غشاها: ساختمان و عمل

فصل41: تنوع دستگاه غدد درون ریز

فصل42: نحوه اثر هورمونها و پیام رسانی

بخش نهم: مباحث خاص 1

فصل43: تغذیه، هضم و جذب

فصل44: ریزمغذیها: ویتامینها و عناصر معدنی

فصل45: ریشه های آزاد و عناصر غذایی آنتی اکسیدان

فصل46: گلیکوپروتئینها

فصل47: متابولیسم زنوبیوتیکها

فصل48: بیوشیمی بالینی

بخش دهم: مباحث خاص 2

فصل49: تردد داخل سلولی و اعزام پروتئینها

فصل50: بستر خارج سلولی

فصل51: عضله و اسکلت سلولی

فصل52: پروتئینها پلاسما و ایمنوگلبولینها

فصل53: گلبولهای قرمز خون

فصل54: گلبولهای سفید خون

بخش یازدهم: مباحث خاص 3

فصل55: هموستاز و ترومبوز

فصل56: مروری بر سرطان

فصل57: بیوشیمی پیری

فصل58: چند شرح حال بیوشیمیایی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند