1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. زیست شناسی
  4. زیست شناسی سلولی،مولکولی و مهندسی ژنتیک
زیست شناسی سلولی،مولکولی و مهندسی ژنتیک خانه زیست شناسی
زیست شناسی سلولی،مولکولی و مهندسی ژنتیک خانه زیست شناسی خانه زیست شناسی  
زیست شناسی سلولی،مولکولی و مهندسی ژنتیک خانه زیست شناسی خانه زیست شناسی  

زیست شناسی سلولی،مولکولی و مهندسی ژنتیک

کد کتاب 106654

زیست شناسی سلولی،مولکولی و مهندسی ژنتیک  مجید مهدوی (سیاه و سفید)

زیست شناسی سلولی مولکولی و مهندسی ژنتیک مهدوی

تعداد صفحه
384
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید زیست شناسی سلولی،مولکولی و مهندسی ژنتیک

دارای 10% تخفیف  

زیست شناسی سلولی،مولکولی و مهندسی ژنتیک

زیست شناسی سلولی،مولکولی و مهندسی ژنتیک

بخش1: بیولوژی سلولی

روش های مطالعه سلول

بیوشیمی سلول

غشاء، نقل و انتقالات و ماتریم خارج سلول

اندامک ها و اسکلت سلولی

هسته، هستک و تقسیم سلولی

سرطان و اساس مولکولی آن

بخش2: بیولوژی مولکولی

ژنوم

همانندسازی و تعمیر

ژن

رونویسی

پروتئین سازی: ترجمه

تنظیم بیان ژن

مسیرهای پیام سلولی

بخش3: مهندسی ژنتیک

کلون سازی ژن ها

بیوتکنولوژی

نانوتکنولوژی و نانوپزشکی

مقایسه اجمالی بر ژنومیک پروتئومیک

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند