1. انتشارات جعفری نوین
  2. آزمون
  3. ارشد و دکتری
  4. ارشد
  5. IQB زیست شناسی مولکولی (همراه با پاسخنامه تشریحی)
IQB زیست شناسی مولکولی (همراه با پاسخنامه تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی
IQB زیست شناسی مولکولی (همراه با پاسخنامه تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
IQB زیست شناسی مولکولی (همراه با پاسخنامه تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
IQB زیست شناسی مولکولی (همراه با پاسخنامه تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
IQB زیست شناسی مولکولی (همراه با پاسخنامه تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
IQB زیست شناسی مولکولی (همراه با پاسخنامه تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
IQB زیست شناسی مولکولی (همراه با پاسخنامه تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
IQB زیست شناسی مولکولی (همراه با پاسخنامه تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
IQB زیست شناسی مولکولی (همراه با پاسخنامه تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
IQB زیست شناسی مولکولی (همراه با پاسخنامه تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
IQB زیست شناسی مولکولی (همراه با پاسخنامه تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
IQB زیست شناسی مولکولی (همراه با پاسخنامه تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
IQB زیست شناسی مولکولی (همراه با پاسخنامه تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
IQB زیست شناسی مولکولی (همراه با پاسخنامه تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
IQB زیست شناسی مولکولی (همراه با پاسخنامه تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
IQB زیست شناسی مولکولی (همراه با پاسخنامه تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
IQB زیست شناسی مولکولی (همراه با پاسخنامه تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
IQB زیست شناسی مولکولی (همراه با پاسخنامه تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
IQB زیست شناسی مولکولی (همراه با پاسخنامه تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
IQB زیست شناسی مولکولی (همراه با پاسخنامه تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  

IQB زیست شناسی مولکولی (همراه با پاسخنامه تشریحی)

کد کتاب 100584

 کتاب IQB زیست شناسی مولکولی (همراه با پاسخنامه تشریحی)

تعداد صفحه
688
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید IQB زیست شناسی مولکولی (همراه با پاسخنامه تشریحی)

دارای 5% تخفیف  

کتاب IQB زیست شناسی مولکولی (همراه با پاسخنامه تشریحی)

کتاب IQB زیست شناسی مولکولی (همراه با پاسخنامه تشریحی)

فصل اول: ساختمان DNA، RNA و پروتئین
فصل دوم: کروموزوم، کروماتین، نوکلئوزوم و اصول پایه‌ای کروموزوم
فصل سوم: اصول پایه‌ای همانندساز
فصل چهارم: اصول پایه‌ای جهش، ترمیم و نوترکیبی
فصل پنجم: اصول پایه‌ای رونویسی
فصل ششم: تغییرات پس از رونویسی
فصل هفتم: اصول کلی ترجمه (پروتئین‌سازی)
فصل هشتم: تجزیه و فولدینگ پروتئین‌ها
فصل نهم: اصول کلی تنظیم بیان ژن
فصل دهم: مهندسی ژنتیک و تکنیک‌های مطالعه‌ی درس

 ضمائم: کنکور سال های 97-96 و 98-97 و 99-98 و 99-1400 (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند