1. انتشارات جعفری نوین
  2. آزمون
  3. ارشد و دکتری
  4. ارشد
  5. IQB زیست شناسی سلولی (همراه با پاسخنامه تشریحی)
IQB زیست شناسی سلولی (همراه با پاسخنامه تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی
IQB زیست شناسی سلولی (همراه با پاسخنامه تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
IQB زیست شناسی سلولی (همراه با پاسخنامه تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
IQB زیست شناسی سلولی (همراه با پاسخنامه تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
IQB زیست شناسی سلولی (همراه با پاسخنامه تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
IQB زیست شناسی سلولی (همراه با پاسخنامه تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
IQB زیست شناسی سلولی (همراه با پاسخنامه تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
IQB زیست شناسی سلولی (همراه با پاسخنامه تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
IQB زیست شناسی سلولی (همراه با پاسخنامه تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
IQB زیست شناسی سلولی (همراه با پاسخنامه تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
IQB زیست شناسی سلولی (همراه با پاسخنامه تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
IQB زیست شناسی سلولی (همراه با پاسخنامه تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
IQB زیست شناسی سلولی (همراه با پاسخنامه تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
IQB زیست شناسی سلولی (همراه با پاسخنامه تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
IQB زیست شناسی سلولی (همراه با پاسخنامه تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
IQB زیست شناسی سلولی (همراه با پاسخنامه تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
IQB زیست شناسی سلولی (همراه با پاسخنامه تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
IQB زیست شناسی سلولی (همراه با پاسخنامه تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
IQB زیست شناسی سلولی (همراه با پاسخنامه تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
IQB زیست شناسی سلولی (همراه با پاسخنامه تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
IQB زیست شناسی سلولی (همراه با پاسخنامه تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
IQB زیست شناسی سلولی (همراه با پاسخنامه تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  

IQB زیست شناسی سلولی (همراه با پاسخنامه تشریحی)

کد کتاب 100583

کتاب IQB زیست‌شناسی سلولی (همراه با پاسخنامه تشریحی)

تعداد صفحه
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید IQB زیست شناسی سلولی (همراه با پاسخنامه تشریحی)

دارای 5% تخفیف  

IQB زیست‌شناسی سلولی (همراه با پاسخنامه تشریحی)

کتاب IQB زیست‌شناسی سلولی (همراه با پاسخنامه تشریحی)

فصل اول: مبانی شیمیایی و ملکولی

فصل دوم : ساختار غشای زیستی و ترنسپورت تراغشایی

فصل سوم :انرژتیک سلولی

فصل چهارم: اندامک های سلولی

فصل های پنجم : انتقال ها پروتئین ها به غشاها و اندامک ها

فصل ششم : ترافیک وزیکولی ، ترشح و اندوسیتوز 

فصل هفتم : تبدیل پیام و مسیرهای پیام رسانی

فصل هشتم: اسکلت سلولی و اجتماع سلول ها به صورت بافت

فصل نهم : چرخه تقسیم سلول

فصل دهم : سلول های بنیادی، عدم تقارون سلولی و مرگ سلولی

فصل یازدهم : سرطان

فصل دوازدهم : سلول های سیستم عصبی

فصل سیزدهم : ایمونولژی

فصل چهاردهم : ابزارها و روشهای مطالعه سلولی

 

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند