1. انتشارات جعفری نوین
  2. پیراپزشکی
  3. علوم آزمایشگاهی
  4. روش های آزمایشگاهی در ایمونولوژی
روش های آزمایشگاهی در ایمونولوژی انتشارات جامعه نگر

روش های آزمایشگاهی در ایمونولوژی

کد کتاب 105732

کتاب روش های آزمایشگاهی در ایمونولوژی

راهنمای علمی و عملی انجام آزمایش های ایمونولوژی برای دانشجویان کارشناسی ارشد ایمونولوژی ، پزشکی و پیراپزشکی

تعداد صفحه
224
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید روش های آزمایشگاهی در ایمونولوژی

دارای 10% تخفیف  

کتاب روش های آزمایشگاهی در ایمونولوژی

کتاب روش های آزمایشگاهی در ایمونولوژی

آشنایی با دانش سرولوژی

تشخیص آزمایشگاهی التهاب

تشخیص بارداری

تشخیص آزتریت روماتوئید

آزمایش

آزمایش تشخیص طب مالت

آزمایش تشخیص حصبه

انتقال خون

آزمونهای مربوط به کمپلمان

واکنش های رسوبی

توربیدیمتری ، نفلومتری ، اسپکتروفوتومتری

الکتروفورز

روش های سنجش ایمنی

سنجش ایمنی با فلورسنت

جداسازی لنفوسیتها از خون محیطی

بررسی پاسخ های سلول

آزمایش میکرولنفوسایتوتوکسیستی

فلوسیمتری

واکنش زنجیره ای پلیمراز

کتاب های مرتبط با روش های آزمایشگاهی در ایمونولوژی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند