1. انتشارات جعفری نوین
 2. علوم پایه
 3. بهداشت/ سم شناسی/ اپیدمیولوژی/ آمار
 4. آمار زیستی/ آمار حیاتی
 5. راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی DSM-5
راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی DSM-5 ارجمند
راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی DSM-5 ارجمند ارجمند  
راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی DSM-5 ارجمند ارجمند  
راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی DSM-5 ارجمند ارجمند  
راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی DSM-5 ارجمند ارجمند  
راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی DSM-5 ارجمند ارجمند  
راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی DSM-5 ارجمند ارجمند  
راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی DSM-5 ارجمند ارجمند  
راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی DSM-5 ارجمند ارجمند  
راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی DSM-5 ارجمند ارجمند  
راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی DSM-5 ارجمند ارجمند  
راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی DSM-5 ارجمند ارجمند  
راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی DSM-5 ارجمند ارجمند  
راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی DSM-5 ارجمند ارجمند  

راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی DSM-5

کد کتاب 105709

راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی DSM-5

انجمن روانپزشکی امریکا

تعداد صفحه
944
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی DSM-5

دارای 2% تخفیف  

راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی DSM-5

راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی DSM تلاشی است از سوی انجمن رونپزشکان امریکا برای یکدست کردن نظام تشخیصی بالینگران حوزه بهداشت روان و تا به حال پنج ویرایش آن منتشر شده است. این دستنامه با ویرایش های پیاپی در 60 سال گذشته، در تاریخ بوده که تعریفی عملیاتی و مستقل از نظرات فرد ارزیاب ارائه نماید و این نظام طبقه بندی به تدریج به یک مرجع استاندارد اقدامات بالینی در زمینه بهداشت روان تبدیل شده است .

طبقه بندی 5-DSM

بخش 1

 1. مقدمه
 2. چگونگی استفاده از دستنامه
 3. در موارد پزشکی DSM ملاحظات احتیاطی مربوط به استفاده قانونی

بخش 2

 1. اختلالات رشد عصبی
 2. طیف اسکیزوفرنیا و سایر اختلالات روانپریشانه
 3. اختلال دوقطبی و اختلالات مرتبط
 4. اختلالات افسردگی
 5. اختلالات اضطرابی
 6. اختلال وسواسی- جبری و اختلالات مرتبط
 7. اختلالهای مربوط به سانحه و عوامل استرس
 8. اختلالات تجزی های
 9. اختلال علائم جسمی و اختلالات مرتبط
 10. اختلالات تغذیه و خوردن
 11. اختلالات دفعی
 12. اختلالات خواب – بیداری
 13. اختلالات عملکرد جنسی (کژکاری جنسی)
 14. نارضایتی جنسیتی
 15. اختلالات ایذایی، کنترل تکانه و سلول
 16. اختلالات اعتیادی و مرتبط با مواد
 17. اختلالات عصبی شناختی
 18. اختلالات شخصیت
 19. اختلالات پارافیلیک
 20. سایر اختلالات روانی
 21. اختلالات حرکتی و سایر عوارض جانبی ناشی از داروها
 22. سایر حالاتی که ممکن است کانون توجه بالینی قراربگیرند

بخش 3

 1. مقیاسهای اندازهگیری
 2. صورت بندی فرهنگی
 3. برای اختلالات شخصیت
 4. مدل جایگزین DSM- 5
 5. اختلالاتی برای مطالع. بیشتر

ضمیمه

 1. رئوس تغییرات DSM-5  در مقایسه با DSM-IV

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند