[ 02166407009 ] در صورت داشتن هر گونه سوال با شماره روبرو تماس حاصل بفرمایید
 1. انتشارات جعفری نوین
 2. علوم پایه
 3. بهداشت/ سم شناسی/ اپیدمیولوژی/ آمار
 4. مرور ساختارمند و متاآنالیز ( مفاهیم، کاربردها و محاسبات )

مرور ساختارمند و متاآنالیز ( مفاهیم، کاربردها و محاسبات )

کد کتاب 100054

کتاب مرور ساختارمند و متاآنالیز ( مفاهیم، کاربردها و محاسبات )

مورد تایید و توصیه شده توسط انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران و موسسه کاکرین ایران

فهرست مطالب

 1. مطالعات اولیه و ثانویه
 2. تعریف دقیق موضوع تحقیق و سوال پژوهش
 3. جستجوی مطالعات مرتبط با سوال پژوهش
 4. سنجش کیفیت مطالعات
 5. استخراج نتایج
 6. آماده سازی اطلاعات برای متاآنالیز
 7. مفاهیم اولیه متاآنالیز
 8. نمودارها و آزمون های مورد استفاده در متاآنالیز
 9. موضوعات ویژه در متآنالیز
 10. دستورات نرم افزار stata برای انجام متاآنالیز
 11. متاآنالیز آزمون های تشخیصی
 12. متاآنالیز دوز - پاسخ
 13. محدودیت های مرور ساختارمند و متاآنالیز
330,000 ریال
تعداد صفحه
زبان
سال نشر
مترجم
نوبت چاپ

خرید مرور ساختارمند و متاآنالیز ( مفاهیم، کاربردها و محاسبات )

0 ريال

کتاب مرور ساختارمند و متاآنالیز ( مفاهیم، کاربردها و محاسبات )

کتاب های مرتبط با مرور ساختارمند و متاآنالیز ( مفاهیم، کاربردها و محاسبات )