1. انتشارات جعفری نوین
 2. علوم پایه
 3. بهداشت/ سم شناسی/ اپیدمیولوژی/ آمار
 4. راهنمای کنترل بیماری‌های واگیر
راهنمای کنترل بیماری‌های واگیر گپ
راهنمای کنترل بیماری‌های واگیر گپ گپ  

راهنمای کنترل بیماری‌های واگیر

کد کتاب 105613

راهنمای کنترل بیماری‌های واگیر

تعداد صفحه
782
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید راهنمای کنترل بیماری‌های واگیر

دارای 2% تخفیف  

راهنمای کنترل بیماری‌های واگیر

فهرست مطالب

 1. گزارش بیماری‌های واگیردار
 2. اکتینومیکوزیس
 3. I. آمبیاز (آموئبیاز)
 4. II. عفونت‌های آمیبی با آمیبهای فلاژلهای آزاد
 5. I. آنژیوسترونژیلاز
 6. II. آنژیوسترونژیلاز روده‌ای
 7. آنیساكیاز
 8. آنتراكس(سیاه زخم)
 9. بیماری‌های ویروسی
 10. I. تب‌های آربوویروسی
 11. تب‌های هموراژیك آرنا ویروسی نیمكره غربی
 12. تب‌های هموراژیك آرنا ویروسی دنیای قدیم
 13. آسكاریاز
 14. آسپرژیلوز
 15. بابزیوز
 16. بالانتیدیاز
 17. بارتونلوز
 18. بژل
 19. بلاستومیكوز
 20. بوتی‌لیسم
 21. بروسلوز
 22. زخم برولی
 23. التهاب كامپیلوباكتریایی روده
 24. كاندیدیاز
 25. كاپیلاریاز
 26. بیماری خراش پنجه گربه
 27. شبه شانكر (آتشك)
 28. عفونت‌های كلامیدیایی
 29. وبا و دیگر بیماری‌های ویبریونی
 30. II. عفونت با ویبریو پاراهمولیتیكوس
 31. III. آلودگی با ویبریو ولنی‌فیكوس
 32. IV. عفونت با سایر ویبریوها
 33. كرومومایكوزیس
 34. كوكسیدیومیكوز
 35. سرماخوردگی و سایر بیماری‌های ویروسی حاد تنفسی
 36. ورم ملتحمه / التهاب قرنیه
 37. كریپتوكوكوز
 38. كریپتوسپوریدوز
 39. اسهال سیكلوسپورایی
 40. عفونت با سیتومگالوویروس‌ها
 41. تب دنگ
 42. دیفتری
 43. دراكونكولیاز
 44. بیماری‌های اسهالی با اشریشیاكُلی
 45. بیماری ویروسی ابولا ماربورگ
 46. اكینوكوكوز
 47. ارلیشیوز
 48. آنتروبیاز
 49. بیماری‌های ویروسی كوكساكی
 50. اگزانتم سابیتوم
 51. فاسیولیاز
 52. فاسیولوپسیاز
 53. مسمومیّت غذایی
 54. بیماری‌های قارچی پوست (درماتوفیتوز)
 55. ژیاردیاز
 56. I. عفونت‌های گنوكوكی
 57. گرانولومای كشاله ران
 58. بیماری‌های هنتاویروسی
 59. عفونت با هلیكوباكتر پیلوری
 60. I. هپاتیت ویروسی آ(A)
 61. II. هپاتیت ویروسی بی‌(B)
 62. III. هپاتیت ویروسی (C)
 63. IV. هپاتیت دلتا
 64. V. هپاتیت ویروسی E
 65. VI. سرطان سلولی کبد
 66. بیماری ویروسی هرپس
 67. هیستوپلاسموز
 68. ایدز، عفونت ویروسی
 69. كرم‌های قلابدار
 70. عفونت ویروسی پاپیلومای انسان
 71. ویروس تی- لنفوتروپیک تیپ 1 انسان
 72. آنفلوآنزا
 73. نسفالیت ژاپنی
 74. سندروم كاواساكی
 75. لاروهای مهاجر
 76. لژیونلوز
 77. لیشمانیاز
 78. جذام
 79. لپتوسپیروز
 80. لستریوز
 81. بیماری کرم پهن کبد
 82. لوازیس
 83. بیماری لایم
 84. كُریومننژیت لنفی
 85. لنفوگرانولوم آمیزشی
 86. مالاریا
 87. سرخك
 88. ملوییدوز(بیماری ویتمور)
 89. مننژیت
 90. مولوسكم كونتاژیوزم
 91. موکورمایکوزیس
 92. اوریون
 93. میستوما و نوکاردیوز
 94. بیماری ویروسی هندرا و نیپاه
 95. نوما
 96. عفونت نوروویروس
 97. انكوسركیاز
 98. پاراكوكسیدیومایكوز
 99. پاراگونومیاز
 100. پدیكولوز و پتیریازیس
 101. سیاه سرفه
 102. پینتا
 103. طاعون
 104. پنومونی
 105. پولیومیلیت حاد (فلج اطفال)
 106. بیماری‌های پریونی
 107. پسیتاكوز
 108. تب كیو
 109. هاری
 110. تب گاز موشی
 111. تب راجعه
 112. ریكتزیوزها
 113. تب دره ریفت
 114. عفونت روتاویروسی
 115. سالمونلوز
 116. سارس، مرس، و سایر عفونت‌های كرونوویروسی
 117. جرب (اسکابیی)
 118. شیستوزومیاز
 119. شیگلوز
 120. آبله
 121. اسپروتریكوز
 122. بیماری‌های استافیلوكوكی
 123. بیماری‌های استرپتوكوكی
 124. استرونژیلویدیاز
 125. سیفیلیس (لوییز)
 126. کرم‌های نواری شکل
 127. كزاز
 128. توکسوپلاسموز
 129. تراخم
 130. تب خندق
 131. تریشینلوز
 132. تریكومونیاز
 133. تریكوریاز
 134. تریپانوزومیاز
 135. سل و دیگر بیماری‌های میکوباکتریای
 136. تولارمی
 137. تب پاراتیفوئید
 138. تیفوس
 139. واریسلا/هرپس زوستر
 140. بیماری ویروسی وستنایل
 141. یاز
 142. تب‌زرد

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند