1. انتشارات جعفری نوین
 2. علوم پایه
 3. بهداشت/ سم شناسی/ اپیدمیولوژی/ آمار
 4. مرور ساختارمند و متاآنالیز
مرور ساختارمند و متاآنالیز گپ
مرور ساختارمند و متاآنالیز گپ گپ  

مرور ساختارمند و متاآنالیز

کد کتاب 105611

کتاب مرور ساختارمند و متاآنالیز

تعداد صفحه
280
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید مرور ساختارمند و متاآنالیز

ارسال رایگان

کتاب مرور ساختارمند و متاآنالیز

 1. مطالعات اولیه و ثانویه
 2. تعریف دقیق موضوع تحقیق و سوال پژوهش
 3. جستجوی مطالعات مرتبط با سوال پژوهش
 4. سنجش کیفیت مطالعات
 5. استخراج نتایج
 6. آماده سازی اطلاعات برای متاآنالیز
 7. مفاهیم اولیه متاآنالیز
 8. نمودارها و آزمون های مورد استفاده در متاآنالیز
 9. موضوعات ویژه در متاآنالیز
 10. دستورات نرم افزار Stata برای انجام آنالیز
 11. متاآنالیز آزمون های تشخیصی
 12. متاآنالیز دوز-پاسخ
 13. محدودیت های مرور ساختارمند و متاآنالیز

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند