1. انتشارات جعفری نوین
  2. دندانپزشکی
  3. خلاصه کتاب
  4. فصول برگزیده میش 2021 همراه با سوالات ارتقاء و بورد
فصول برگزیده میش 2021 همراه با سوالات ارتقاء و بورد آرتین طب
فصول برگزیده میش 2021 همراه با سوالات ارتقاء و بورد آرتین طب آرتین طب  

فصول برگزیده میش 2021 همراه با سوالات ارتقاء و بورد

کد کتاب 155688

کتاب فصول برگزیده میش ۲۰۲۱ همراه با سوالات ارتقاء و بورد

زبان
سال نشر
نوبت چاپ

خرید فصول برگزیده میش 2021 همراه با سوالات ارتقاء و بورد

دارای 20% تخفیف  

کتاب فصول برگزیده میش 2021 همراه با سوالات ارتقاء و بورد

بخش اول : Scientific Basis

     فصل 3:  مباني فانكشنال طراحي ايمپلنت های دنداني

     فصل 4: فيزيولوژي، متابوليسم و بيومكانيك استخوان 

     فصل 5:  بيومتريال مورد استفاده در ساخت ايمپلنت های دنداني

بخش دوم : Biomechanical Properties of Dental Implants

     فصل 7:  مسئله درمان استرس در دندانپزشكي ايمپلنت

     فصل 8:  طراحي درمان: فاكتورهای نيروی وابسته به شرايط بيمار

     فصل 9:  سطوح ايمپلنت دندانی

بخش چهارم : Treatment Planning Principles

     فصل 15:  توموگرافی كامپيوتری تعاملي و طراحی درمان ايمپلنت

     فصل 16:  استخوان موجود و طرح درمان ايمپلنت دندانی 

     فصل 17:  انتخاب های درمانی در دندانپزشكي ايمپلنت

     فصل 18:  دانسيته استخوان: يك فاكتور كليدی براي طرح درمان 

     فصل 19:  طرح درمان مرتبط با موقعيت های كليدی و تعداد ايمپلنت ها

بخش پنجم : Edentulous Site Treatment Planning 

     فصل 22:  جايگزينی يك يا چند دندان: گزينه های درمان

     فصل 23:  طرح درمان بي دندانی خلف ماگزيلا

     فصل 24:  منديبل بي دندان: طراحي درمان پروتزی ثابت در برابر متحرك 

     فصل 25:  ماگزيلاي بي دندان: طرح درمان ثابت در مقابل متحرك

بخش ششم : Implant Surgery

     فصل 26:  تكنيك های پايه جراحی و تجهيزات لازم

     فصل 27:  پروتكل جراحي قراردادن ايمپلنت

     فصل 28:  موقعيت ايدهآل ايمپلنت

     فصل 29:  جايگذاری ايمپلنت در قدام ماگزيلا

     فصل 30:  آناتومی كاربردي منديبل در جراحی ايمپلنت

     فصل 31:  كامپليكاسيون های ايمپلنت های دنداني

     فصل 32:  پروتكل جراحی جايگذاری ايمپلنت فوری

بخش هفتم : Soft and Hard Tissue Rehabilitation

     فصل 34:  كشيدن آتروماتيك دندان و گرفت ساكت 

     فصل 37: آناتومی، پاتولوژی و جراحی پيوند سينوس ماگزيلاری

بخش هشتم : Dental Implant Maintenance

     فصل 41:  پريايمپلنتيت: تشخيص، اتيولوژی، طبقه بندی و درمان
 

     فصل 42: نگهداری ايمپلنت: موفقيت بلندمدت ايمپلنت