1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. بیوشیمی
  4. درسنامه جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی گلبان بیوشیمی
درسنامه جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی گلبان بیوشیمی گلبان
درسنامه جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی گلبان بیوشیمی گلبان گلبان  

درسنامه جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی گلبان بیوشیمی

کد کتاب 155654

کتاب درسنامه جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی گلبان بیوشیمی

تعداد صفحه
118
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید درسنامه جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی گلبان بیوشیمی

دارای 20% تخفیف  

کتاب درسنامه جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی گلبان بیوشیمی

آب و pH
غشاء و انتقالات سلولی
اليديدها
اسیدهای پرب
ایکوزانوئیدها
الكل های لیپیدی و تری گلیسیرید (تری اسیل گلیسرول)
فسفولیپید و پلاسمالوژن اسفنگولیپید
لیپوپروتئین ها
اکسیداسیون اسیدهای چرب
تولید و مصرف اجسام کتونی
بیوسنتز اسیدهای چرب و کلسترول کربوهیدرات ها: ساختار و متابولیسم
قندها: ساختار و ویژگی
گلیکولیز و سرنوشت پیرویک اسید گلوکونئوژنز
گلیکوژنز و گلیکوژنولیز
چرخه اسید سیتریک (چرخه کربس) مسیر پنتوز فسفات (شانت هگزوز مونوفسفات)
مسیر راپاپورت (شانت BPG ) و چرخه کوری
زنجیره انتقال الكترون
آمینواسیدها
ساختار و ویژگیهای آمینواسیدها ایزوالکتریک آمینواسیدها و بار الکتریکی پپتیدها
متابولیسم آمینواسیدها و بیماری های مربوطه
چرخه اوره
پروتئین ها
ساختمان و دسته بندی پروتئینها هموگلوبین و میوگلوبین
بیوسنتز هم
کاتابولیسم هم و یرقان
آنزیم ها
معادلات کینتیک آنزیمها
طبقه بندی آنزیمها
کنترل فعالیت آنزیم ها و مهارکننده ها
آنزیم شناسی بالینی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند