1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. طب داخلی
  4. فرهنگ سلامت و بیماری
فرهنگ سلامت و بیماری شهرآب
فرهنگ سلامت و بیماری شهرآب شهرآب  

فرهنگ سلامت و بیماری

کد کتاب 155389

کتاب فرهنگ سلامت و بیماری

زبان
نوبت چاپ

خرید فرهنگ سلامت و بیماری

دارای 20% تخفیف  

کتاب فرهنگ سلامت و بیماری

فصل اول : کنش متقابل پزشک و بیمار

فصل دوم :  مراقبت و درمان

فصل سوم : درد و فرهنگ

فصل چهارم :  عوامل فرهنگی در اپیدمیولوژی

فصل پنجم : تعاریف فرهنگی آناتومی و فیزیولوژی

فصل ششم : جنسیت و تولید مثل

فصل هفتم : رژیم و تغذیه