1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. بهداشت/ سم شناسی/ اپیدمیولوژی/ آمار
  4. بهداشت
  5. HSE در بیمارستان ها با رویکرد کنترل و مدیریت ریسک های موجود در بیمارستان ها
HSE در بیمارستان ها با رویکرد کنترل و مدیریت ریسک های موجود در بیمارستان ها فن آوران
HSE در بیمارستان ها با رویکرد کنترل و مدیریت ریسک های موجود در بیمارستان ها فن آوران فن آوران  

HSE در بیمارستان ها با رویکرد کنترل و مدیریت ریسک های موجود در بیمارستان ها

کد کتاب 155108

کتاب HSE در بیمارستان ها

با رویکرد کنترل و مدیریت ریسک های موجود در بیمارستان ها

تعداد صفحه
360
زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ

خرید HSE در بیمارستان ها با رویکرد کنترل و مدیریت ریسک های موجود در بیمارستان ها